بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาทั่วประเทศ  โชว์วิจัยใช้จริง

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 The 15th Research Administration Network Conference RANC2022 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ (เพิ่มเติม…)

เรียนการท่องเที่ยว มศว เห็นจริง รู้จริง ทำจริง

“คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เราเน้นการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ให้นิสิตเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือชั้นสูงได้ต่อมาสำหรับนำไปแก้ไขปัญหาในหลายด้านได้ มีการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยจะนำโจทย์จากชุมชนมาวิจัยด้วยเพื่อใช้ช่วยแก้ปัญหาในอาชีพ ในกิจการต่างๆ ทั้งต่อนิสิตเองและชุมชน องค์กร ด้วย”

Start Me Start Up ‘ ธุรกิจเริ่มได้ด้วยตัวเรา

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปัจจุบันมี 4 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ / เทคโนโลยีชีวภาพและผลิจภัณฑ์การเกษตร / นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ / นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

โครงการ Sandbox เพื่อพัฒนากำลังคนขั้นสูง

จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และ นวัตกรรม ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ว่าขณะนี้มีหลักสูตรที่ อว. กำลังเร่งพัฒนา จากโครงการ Sandbox เพื่อพัฒนากำลังคนขั้นสูงในด้านต่างๆ ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของประเทศ

คณะแพทย์ศาสตร์ มศว วิจัยร่าง “อาจารย์ใหญ่”

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ (มศว) ร่วมกับหน่วยงานห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ (เพิ่มเติม…)

สานเจตนารมณ์ “ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” มศว ร่วมปิดช่องว่างคนต่าง Gen เคลื่อนงานเปลี่ยนแปลงสังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ​(มศว) ในฐานะองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน​ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรมครั้งที่ 8 หัวข้อ “ต่างยุคต่างวัยการพัฒนาชุมชนและสังคม…. 10 ปีกับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565​ ณ​ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

เยาวชนคนสร้างเกม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ถ้ามีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะนักพัฒนาเกมให้มีศักยภาพ ซึ่งหมายถึงผลิตผลที่สร้างสรรค์ออกมาก็จะมีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพและยังเป็นการส่งเสริมภาพรวมของเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราจะได้เห็นผลงานและศักยภาพของเยาวชนไทยที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยให้ก้าวไกลไประดับโลก (เพิ่มเติม…)

โอม – โต้ด นิสิต มศว รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง ครั้งที่ 9 สาขานักแสดงตัวอย่างดีเด่น ปี 2565

นายเตชิต ปัญญนราพร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักแสดงจากซีรีส์ ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน (Love Area The Series Part1-2 ทางช่อง 9 Mcot HD-30 และทาง…

73 ปี มศว มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร

ในวาระที่จะครบ 73 ปี ในวันที่ 28 เมษายนศกนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีแนวนโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าไปในหลายๆ ด้านตามพันธกิจทุกด้าน อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านงานวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ครู นิสิต บุคลากร) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มศว – ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือพัฒนางานสื่อสารองค์กร

รศ. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์และงานสื่อสารกับศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์…

หลักสูตรใหม่ ว.โพธิวิชาลัย มศว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พร้อมกันในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)…