بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

ความร่วมมือ มศว – บ.วิงสแปน เพื่อนิสิตฝึกอาชีพ-มีงานทำ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 14.00 น. บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โดยคุณทนงชาย เจษฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและการเข้าร่วมทำงาน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยาน (เพิ่มเติม…)

ไทยสมายล์ มอบสิทธิศิษย์เก่า มศว

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมมือกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 องค์กร ด้วยการมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและเป็นการสร้างความเจริญเติบโตในธุรกิจการบินของไทยสมายล์ด้วย (เพิ่มเติม…)

มศว จับมือ บ.คนไทย ‘เวลเทคไบโอเทคโนโลยี’ ต่อยอดงานวิจัย จุลินทรีย์ โพรไบโอติก พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีลงนามความร่วมมือในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผลงาน จุลินทรีย์โพรไบโอติก Lactobacillus Paracasei MSMC 39-1 และ Bifidobacterium animal TA-1 ระหว่าง มศว กับ บริษัท เวลเทค…

นักวิชาการ มศว เผย อัตลักษณ์แบบจีนสร้างประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์และโอกาสใหม่ของโลก ซึ่งจัดโดย ศูนย์เอเชีย-แปซิฟิก สถานีวิทยุ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน ( China Media Group หรือ CMG)  โดยได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม…

ศคธ. จับมือ มศว เดินหน้า ครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 8 จังหวัด

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัด ภายใต้โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก ปีงบประมาณ 2566 กับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์…

ศูนย์คุณธรรม จับมือ มศว แถลงผลวิจัย คนไทยมองตัวเองมีคุณธรรมครบ 5 ด้าน  “พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ กตัญญู” ในระดับพอใช้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แถลงสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยปี 2565  โดยจากการศึกษาวิจัยในกลุ่มประชากรไทย อายุระหว่าง 13-60 ปี สะท้อนทัศนคติของคนไทยต่อสถานการณ์ “คุณธรรม” ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  ผลการวิจัยพบว่า  คนไทยมองตัวเองมีคุณธรรมครบ 5 ด้าน  พอเพียง…

“นวัตกรรมพลาสมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่” งานวิจัย มศว ทรงคุณค่าสู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจสู่สังคมไทย

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ” นวัตกรรมพลาสมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่ ” ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล / อาจารย์ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)…

วันวิชาการคณะพลศึกษา มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์…

มศว เสวนา “ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รู้เท่าทันและป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์”

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดการเสวนาในหัวข้อ “ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รู้เท่าทันและป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1 (หอประชุมใหญ่) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์…

คณะมนุษย์ฯ มศว เปิด “ศูนย์การสอบ TOEFL ITP”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็น “ศูนย์การสอบ TOEFL ITP” และการพัฒนาการวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่นิสิตและชุมชน

“เอนก” รมว.อว. มอบนโยบายอธิการบดีทั่วประเทศ ต้องสร้างอุดมศึกษาไทยให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติ

“เอนก” มอบนโยบายอธิการบดีทั่วประเทศ ต้องสร้างอุดมศึกษาไทยให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติ ส่วนด้านวิทย์ อยู่ระดับแนวหน้าในอาเซียน ลั่นปี 2580 ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านปลัด อว.เผยชาติมหาอำนาจตื่นเต้นกับการปฎิรูปอุดมศึกษาไทยที่สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว (เพิ่มเติม…)