بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

นิสิต วิทยาฯ มศว ยกทีมคว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มศว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2565 ล่าสุด จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1–5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…)

มศว ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด platinum award นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด platinum award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากงานวิจัย “โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย” นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย เพื่อสุขภาพและเป็นอาหารฟังก์ชั่น งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยโพรไบโอติก มศว ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 นับเป็นเกียรติของนักวิจัย และ มศว ทีมวิจัย…

“โปรไบโอติกส์” เสริมภูมิคุ้มกันสัตว์ ส่งต่อ “ความปลอดภัยอาหาร” สู่มนุษย์

นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี อาจารย์แพทย์สาขาวิชาอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เผยความรู้เกี่ยวกับ โปรไบโอติกส์ช่วยส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดภูมิแพ้ และยังช่วยลดอาการของ “ลองโควิด” ด้วย

งานวิจัย 1 ใน Technology Catalog

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยชั้น 1 ใน Technology Catalog

ป.โท ศิลปศึกษา – ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา มศว

จากการเปิดเผยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ได้บูรณาการศาสตร์สาขาวิชาความรู้ด้านศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

เตรียมพร้อมก่อนเป็นมัคคุเทศก์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : การเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์และการทดสอบวัดระดับความรู้ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEIC) (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรคุณภาพระดับอาเซียน

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประเวศ วะสี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากคณะ / วิทยาลัยต่างๆ ในโอกาสที่หลักสูตรของคณะ / วิทยาลัย…

รวมพลพีอาร์ เครือข่ายสื่อสารองค์กร มศว

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หน่วยงานแกนกลางหลักในการกำกับดูแลงานด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหรืองานสื่อสารองค์กร ทั้งการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายสื่อสารองค์กร ในการนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช…

วิศวะ มศว 1 ใน 7 หลักสูตร CWIE

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

ทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุขใจในยุค 5 G

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุขใจในยุค 5 G ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน 5 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว…

มศว ร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัส “วันโยคะสากล”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง วันโยคะสากล  (International Day of Yoga) ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี  สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจึงได้เริ่มต้นจัดกิจกรรม “วันโยคะสากล”  ครั้งที่ 8 ขึ้นที่สนามฟุตบอลใจกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม มศว  ซึ่งในวันดังกล่าวก็มีการจัดงานวันโยคะสากลขึ้นพร้อมกับประเทศต่างๆ…