Search
× Search

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และภารกิจหลักด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งการประชาสัมพันธ์ภายใน และการประชาสัมพันธ์ภายนอก อย่างเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปสู่การรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ

2. สร้างความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ

3. ประสานและอำนวยความสะดวกด้านต่างประเทศแก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

4. สร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กรที่ล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือทั้งภายในและต่างประเทศ

image
ติดต่อ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top