بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

ไทยสมายล์ มอบสิทธิศิษย์เก่า มศว

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมมือกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 องค์กร ด้วยการมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและเป็นการสร้างความเจริญเติบโตในธุรกิจการบินของไทยสมายล์ด้วย (เพิ่มเติม…)

มศว จับมือ บ.คนไทย ‘เวลเทคไบโอเทคโนโลยี’ ต่อยอดงานวิจัย จุลินทรีย์ โพรไบโอติก พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีลงนามความร่วมมือในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผลงาน จุลินทรีย์โพรไบโอติก Lactobacillus Paracasei MSMC 39-1 และ Bifidobacterium animal TA-1 ระหว่าง มศว กับ บริษัท เวลเทค…

นักวิชาการ มศว เผย อัตลักษณ์แบบจีนสร้างประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์และโอกาสใหม่ของโลก ซึ่งจัดโดย ศูนย์เอเชีย-แปซิฟิก สถานีวิทยุ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน ( China Media Group หรือ CMG)  โดยได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม…

ศคธ. จับมือ มศว เดินหน้า ครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 8 จังหวัด

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัด ภายใต้โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก ปีงบประมาณ 2566 กับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์…

ศูนย์คุณธรรม จับมือ มศว แถลงผลวิจัย คนไทยมองตัวเองมีคุณธรรมครบ 5 ด้าน  “พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ กตัญญู” ในระดับพอใช้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แถลงสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยปี 2565  โดยจากการศึกษาวิจัยในกลุ่มประชากรไทย อายุระหว่าง 13-60 ปี สะท้อนทัศนคติของคนไทยต่อสถานการณ์ “คุณธรรม” ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  ผลการวิจัยพบว่า  คนไทยมองตัวเองมีคุณธรรมครบ 5 ด้าน  พอเพียง…

“นวัตกรรมพลาสมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่” งานวิจัย มศว ทรงคุณค่าสู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจสู่สังคมไทย

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ” นวัตกรรมพลาสมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่ ” ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล / อาจารย์ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)…

วันวิชาการคณะพลศึกษา มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์…

มศว เสวนา “ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รู้เท่าทันและป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์”

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดการเสวนาในหัวข้อ “ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รู้เท่าทันและป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1 (หอประชุมใหญ่) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์…

คณะมนุษย์ฯ มศว เปิด “ศูนย์การสอบ TOEFL ITP”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็น “ศูนย์การสอบ TOEFL ITP” และการพัฒนาการวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่นิสิตและชุมชน

“เอนก” รมว.อว. มอบนโยบายอธิการบดีทั่วประเทศ ต้องสร้างอุดมศึกษาไทยให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติ

“เอนก” มอบนโยบายอธิการบดีทั่วประเทศ ต้องสร้างอุดมศึกษาไทยให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติ ส่วนด้านวิทย์ อยู่ระดับแนวหน้าในอาเซียน ลั่นปี 2580 ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านปลัด อว.เผยชาติมหาอำนาจตื่นเต้นกับการปฎิรูปอุดมศึกษาไทยที่สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว (เพิ่มเติม…)

นิสิต มศว ชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมัคคุเทศก์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลธิดา พรมณี และนางสาวณภัทรา ระดมงาม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมัคคุเทศก์ “นักเล่าเรื่องท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจรักษ์โลก” (Green Product/Green Community/ Green Tourism)…