بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs” - PRswu

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” ในรูปแแบบออนไลน์และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดา และ มศว ประสานมิตร กทม.

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อระดับกลางให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้พัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น สร้างผลกระทบเชิงบวกในทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาดูงานและร่วมทีมผลิตสื่อกับผู้ผลิตสื่อในประเทศ รับจำนวน 40 คน ระยะเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2566 รวม 33 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคมศกนี้

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มศว กล่าวว่า “สำหรับหลักสูตรที่เปิดอบรม มีหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ อาทิ 2023 ภูมิทัศน์สื่อไทย/ กระบวนทัศน์ใหม่ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์/การวิพากษ์และประเมินผลกระทบของสื่อที่มีต่อชีวิตผู้คนและสังคมไทย/ ถอดรหัสชิ้นงานสื่อกับประเด็น ‘ความปลอดภัยและสร้างสรรค์’ ผ่านกรณีศึกษา และเทคนิคการรับมือกับ ‘ภาวะวิกฤตเชิง จริยธรรม’อย่างสร้างสรรค์ HOW TO TIPS : ผลิตสื่ออย่างไรให้ปลอดภัย ถูกกฎหมาย /เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหา StoryTelling อย่างไรให้ขายได้/ เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์/กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์มุมมองผู้รับสารผ่านเครื่องมือ Social Listening ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรสื่อ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อ มาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 19-27 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรม เดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ  มศว และ ศึกษาดูงานองค์กรสื่อ รวม 33 ชั่วโมง โดยคุณสมบัติผู้เข้าอบรมจะต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีผลงานผลิตสื่อและ/หรือสร้างสรรค์เนื้อหาสาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป มีผลงานในการผลิตสื่อและ/หรือสร้างสรรค์เนื้อหาสารเป็นที่ประจักษ์ (พร้อมส่งประกอบการสมัคร) มีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะเบื้องต้น เมื่อสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรแล้วมีความรู้ความเข้าใจสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งระดับกว้างและลึก เป็นผู้ที่สามารถผลิตชิ้นงานสื่อที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สามารถสมัครเดี่ยวเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มละ 2-3 คน และมีหน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือองค์กร/ บริษัท/ ชมรม รับรองคุณสมบัติ”

ผู้สนใจสามารถกรอบใบสมัครที่ หลักฐานการสมัครที่ https://forms.gle/G2QTdTqQze7yuEZN6 พร้อมแนบผลงานในการผลิตสื่อและ/หรือสร้างสรรค์เนื้อหาสาร, ประวัติโดยย่อของผู้สมัคร และผู้สมัครในทีม และข้อเสนอโครงการสื่อที่ประสงค์ขอทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ถ้ามี) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณ วรกานต์ เหลืองวรา 093-150-1009, คุณ จันทร์เพ็ญ สิทธิพันธ์ 02 259 5511, 096 098 7517 อีเมล tmf.mediaproducer@gmail.com

 

Share