بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
เครือข่ายคนพีอาร์ มศว  เพิ่มทักษะการสื่อสาร “พูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ในยุคงานพีอาร์ดิจิทัล - PRswu

เครือข่ายคนพีอาร์ มศว  เพิ่มทักษะการสื่อสาร “พูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ในยุคงานพีอาร์ดิจิทัล

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวาทิต ประสมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัทงามดีช้อปปิ้งจำกัด ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ CSR บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital PR) การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transfomation)” เมื่อวันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมินซีตี้สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

คุณวาทิต ประสมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “การสื่อสารยุคดิจิทัล  (Digital Communication) ต้องมีความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อและเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสม ความแตกต่าง ความเสี่ยงของสื่อและเครื่องมือพร้อมทั้งสามารถสื่อสาร โดยการใช้ข้อความหรือถ่อยคำอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์และเคารผู้อื่น เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังรวมถึง ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่บนสื่อดิจิทัลต่างๆ ว่าสิ่งไหนเป็นข้อเท็จจริง สิ่งไหนเป็นความเห็น สิ่งไหนเป็นความจริงบางส่วน สิ่งไหนเป็นความจริงเฉพาะเหตุการณ์ นั้นๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการสื่อสารทางดิจิทัล

การสื่อสารดิจิทัลเป็นการสื่อสารสมัยใหม่ในปัจจุบันที่การทำงานด้านการข่าวหรือการทำประชาสัมพันธ์ข่าว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงทุกกลุ่ม เพศ วัย และรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็ต้องวิเคราะห์มองให้ออกว่าการสื่อสารที่เป็นการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นในแต่ละเรื่องแต่ละข่าวจะต้องพูดอย่างไรให้คนที่รับสารมีทัศนคติที่ดีและสาระสำคัญหรือ Key Message ของเรื่องข่าวนั้นยังไม่สูญหายไปไหน จึงเป็นความพยายามขององค์กรในการสื่อสารออนไลน์ในทุกวันนี้ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โมบายแอป การประชุมผ่านวิดีโอ ซูม การแชทบนมือถือ การเขียนบทความผ่านบล็อก การส่งข้อความผ่านอีเมลหรือสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ตลอดจนการโทรศัพท์หากัน เป็นต้น ต่างจากการสื่อสารแบบดั้งเดิมหรือสื่ิอสิ่งพิมพ์ที่ก็ยังไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เราต้องเลือกใช้ให้ถูกกับเรื่องราวข่าวสารนั้นๆ เป็นต้น”

 

 

Share