بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
พลศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัย จัดโครงการซ้อมอพยพหนีไฟและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับนิสิตและบุคลากร - PRswu

พลศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัย จัดโครงการซ้อมอพยพหนีไฟและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับนิสิตและบุคลากร

การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตเบื้องต้น มีหลักการและวิธีการต่างๆ ที่จะสามารถเรียนรู้และเห็นได้จากสื่อต่างๆ ที่นำเสนอขั้นตอนได้จากหลายแหล่ง แต่การฝึกปฏิบัติยังคงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ นั้นจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและฝึกการตั้งสติปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยกับผู้ประสบเหตุ

คณะพลศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะต่างๆ ในด้านนี้ จึงได้มีการจัดอบรม การฝึกปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง  และครั้งนี้คณะพลศึกษาได้จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับคณาจารย์ นิสิตและบุคลากร คณะพลศึกษา โดยมีทีมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลองครักษ์ ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม สาธิตการฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือการดับเพลิงอย่างถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในโครงการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 102 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับคณาจารย์ นิสิตและบุคลากร คณะพลศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ร่วมถึงมีความชำนาญ ในการให้การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง โดยฝึกการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ในสภาวะฉุกเฉิน และสถานการณ์จริงได้

ทั้งนี้ คณะพลศึกษายังบรรจุความรู้ไว้ในหลักสูตรเป็นรายวิชาเรียน เช่นรายวิชา “HEM205 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ” ซึ่งรายวิชาจะเป็นการศึกษาหลักการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยก่อนนำส่งรักษาต่อที่สถานบริการสุขภาพ การประเมินภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีต่างๆ  ภาวะช็อก การได้รับสารพิษ การมีเลือดออกบาดแผลและการทำแผล การพันผ้า การดาม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลักการใช้ยา การช่วยคืนชีพ และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รายวิชา “PPH213 การปฐมพยาบาล” จะเป็นการเรียนการประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีออุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งแพทย์ การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ การเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้าน และยาที่ใช้บรรเทาอาการหรือรักษาโรคเบื้องต้น

การมีความรู้ด้านความปลอดภัย การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ถูกต้องมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราสามารถพบเจออุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา การมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต หรือการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟจึงเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถนำความรู้มาใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

ข่าว : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ข้อมูล/ภาพถ่าย : คณะพลศึกษา ,ศูนย์กีฬาสิรินธร
ติดตามภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ PRpeswu | Ongkharak | Facebook
ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว Sirindhorn Sports Center SWU | Ongkharak | Facebook

Share