بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
 งานวิจัยเด็ด มศว - PRswu

 งานวิจัยเด็ด มศว

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังต่อไปนี้

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวว่าตนเองในฐานะนักวิจัย มีความภูมิใจที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลทั้งประเภทผลงานวิจัยและงานประดิษฐ์คิดค้น แสดงให้เห็นได้อย่างแน่ชัดแล้วว่า งานวิจัยที่คณาจารย์นักวิชาการนักวิจัยได้ทุ่มเทเสียสละเวลาและความคิด จนได้เป็นผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพความเป็นอยู่ในชีวิตของผู้คน สังคมและประเทศชาติบ้านเมือง แม้งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางการแพทย์แต่ก็ยังมีผลงานวิจัยอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาของนิสิตและพฤติกรรมในชีวิตคนยุคปัจจุบันที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของพฤติกรรมการพนันออนไลน์ เพราะสมัยนี้เป็นสมัยของสื่อโซเชี่ยล อะไรที่แปลกใหม่ก็จะได้รับความสนใจจากคนหมู่มากโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียนรู้ได้เร็ว งานวิจัยแนวนี้จึงน่าขยายผลและนำไปสู่การนำไปปรับใช้ได้กับสังคมไทยเรา

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

1.1 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบ TBDR D Dect: Gold Amp Test Kit” (TBDR D Dect: Gold Amp Kit) ผลงานวิจัยของทีมรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตุรงค์ ขำดี / รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล / นายสมศักดิ์ เหรียญทอง

1.2 รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมพลาสมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่” (Plasma Innovation Creates Value for Creative Community Products for The New Normal Lifestyle) ผลงานวิจัยของทีม ดร.เสวต อินทรศิริ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ / ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / ดร.อนุชา รักสันติ / ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ / ดร.วศิน วงศ์วิไล / รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

1.3 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจเชื้อนิวคาสเซิลในสัตว์ปีกแบบ DNA Spin Disk” (Newcastle Disease (NDV) DNA Spin Disk) ผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล / นายวิศรุต ศรีพุ่มไข่ / นางสาวภัทรลักษณ์ ปัถมัง

นายนรบดี ราญรอน / ดร.สุพัตรา อารีกิจ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงนารีรัตน์ วิเศษกุล / ดร.สินทวี คู่เจริญถาวร / รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ / รองศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย / ดร.พรพรรณ จรัลสิงห์ / ดร.เกศปุญยวีศ์ บุญรอดดิษฐ์  / รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

2.รางวัลผลงานวิจัย

2.1 รางวัลวิจัยระดับดี สาขาการศึกษา จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

  1. ผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนา โมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพ และโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (Assessing and Improving Health Literacy and Wellbeing in Thai families at risk of NCDs: The Development of a Culturally Relevant Health Behavior Model and a Positive Psychology and Health Literacy Program) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง / ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
  2. ผลงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการติดพนันออนไลน์: ปัจจัยเชิงสาเหตุ กระบวนการ ผลกระทบทางพฤติกรรมศาสตร์ และแนวทางการช่วยเหลือผู้เรียน ที่ติดพนันออนไลน์ สำหรับครูแนะแนวในสถานศึกษา” (Online Gambling Addicted Behavior: Causes, Process, Behavioral Impacts and Guideline Students Addicting Online Gambling for Teachers) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรสิรา พึ่งโพธิ์สภ

  1. ผลงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษา ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การส่งเสริมการยืดหยุ่น ทางความคิดเป็นฐาน” (Strategies for Developing the Innovative Behavior of University Students Through the Cognitive Flexibility- Based Learning Experiences) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว
Share