بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว เปิด 175 วิชาเลือกเสรี ยุคใหม่ “เลือกในสิ่งที่ใช่ ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ” - PRswu

มศว เปิด 175 วิชาเลือกเสรี ยุคใหม่ “เลือกในสิ่งที่ใช่ ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ”

ปัจจุบัน เด็กยุคใหม่หัวใจดิจิทัลมีทางเลือกในการไขว่คว้าหาความรู้มากมายหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกการเรียนรู้ผ่านสื่อโซเชียลมากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่พวกเขาอยากรู้อยากเห็นซึ่งอาจจะแตกต่างสุดขั้วกับสาขาวิชาของตนเอง การเปิดวิชาเลือกเสรีให้พวกเขาได้ลองลงเรียนวิชาแปลกใหม่ จึงอาจจะเป็นทางเลือกสำคัญที่สร้างโอกาสให้กับการใช้ชีวิตแก่พวกเขาได้อนาคต อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนให้สนุก เพราะถ้ามีวิชาสนุกๆ นำไปใช้ได้จริงหรือเป็นวิชาที่เปิดโลกใหม่ๆ ให้กับพวกเขา ก็จะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนและสถาบันการศึกษา

ล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยฝ่ายวิชาการที่มี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการเปิดวิชาเลือกเสรีดังกล่าว ร่วมด้วย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้รายละเอียดแนวทางการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี ตอบสนองแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ของแนวนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิด  “ 175 วิชาเลือกเสรี” ของมหาวิทยาลัยในปีนี้ ที่มากถึง 175 สาขาวิชาจากหลายคณะ เรียกว่าเป็นกระแสทันทีเพราะไม่ใช่แค่วิชาน่าสนใจ แต่การตั้งชื่อวิชานั้นก็สะดุดตาสะกดใจมากทีเดียว
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทั้ง soft skill และ hard skill ซึ่ง soft skill หรือทักษะบางอย่างมันก็เป็นความจำเป็นต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตในอนาคตหรือในศตวรรษนี้ และศตวรรษหน้า การเปิดชุดวิชาเลือกเสรีทั้ง 175 ชุดวิชาเลือกเสรีนี้ก็เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ รู้กว้าง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและภาคส่วนต่างๆ  ต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  หรือการสร้างธุรกิจในอนาคตของนิสิตของเรา มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติและตอบโจทย์ความต้องการของสังคม มศว เราก็เลยออกแบบวิชาเลือกเสรีที่คิดว่าเด็กนิสิตต้องมีความรู้ที่หลากหลาย ข้ามศาสตร์สาขาของตนเองได้โดยอิสระ ตามความถนัดหรือความสนใจ ได้เรียนและรู้จักกับเพื่อนต่างคณะต่างสาขา  ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายอาชีพในอนาคตได้ เราคิดว่าหลักสูตรนั้นเป็นเรื่องที่เด็กอยากรู้อยากเรียน ไม่เฉพาะเจาะจงแค่ในสาขาวิชาเอกของเขาเท่านั้น และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในศาสตร์สาขาที่เขาสนใจได้ อย่างบางชื่อก็สร้างความอยากรู้ให้ลงเรียนได้แล้ว แค่ชื่อวิชาก็อยากเรียนแล้ว! รสชาติแห่งสวรรค์ / ทัวร์อร่อยย่อยให้ทัน /

ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “กระบวนการจัดทำ 175 วิชาเลือกเสรี หลักๆ คือ 1. การพัฒนาชุดวิชาเลือกเสรีให้มีลักษณะเป็น Module หรือ หน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งให้นิสิตเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (อย่าง) ซึ่งจำต้องมีบูรณาการความรู้จากหลายรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กันและให้นิสิตเปิดผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทางนั้น 2. การบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยผลักดันให้คณะและส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พัฒนาชุดวิชาเลือกเสรีขึ้น เพื่อให้มีชุดวิชาที่หลากหลายในศาสตร์ต่างๆ 3. การปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยกำหนดให้หลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป จัดโครงสร้างหลักสูตรโดยเพิ่มจำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ 10-20 หน่วยกิต ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของหลักสูตร

วิชาเลือกเสรี คือ กลุ่มวิชาที่นอกเหนือจากวิชาพื้นฐาน วิชาบังคับและวิชาบังคับเลือก ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจจากวิชาภายในคณะหรือนอกคณะก็ได้ โดยตลอดหลักสูตร จะกำหนดจำนวนหน่วยกิตไว้ว่าจะต้องเรียนวิชากลุ่มเลือกเสรีทั้งหมดกี่หน่วยกิต ซึ่งคณะต่างๆ จะมีเปิดวิชาเลือกเสรีไว้จำนวนหนึ่ง นิสิตสามารถเลือกเรียนข้ามคณะได้ ทั้งนี้ 175 ชุดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปิดปีนี้ก็มีวิชาที่น่าสนใจหลายวิชา ยกตัวอย่างชื่อวิชา เช่น กูรู กูรู้ ยาและสมุนไพร / เริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่ / การจัดการงานและการเงินส่วนบุคคลเพื่อเสริมความมั่นคงในชีวิต / ถอดรหัส Start-up / สื่อในชีวิตประจำวัน / ผู้บริโภคอาหารมืออาชีพ / แนวพระราชดำริกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ออกแบบความรัก / พูดเด่นให้เป็นดาว / ทัวร์อร่อยย่อยให้ทัน / รสชาติแห่งสวรรค์ / อโรมาและสปาที่บ้าน / โรคฮิตติดชาร์ต / การจัดการอาการปวด จากออฟฟิศซินโดรมและการทรงท่าที่ผิด / ขายยังไงไม่ให้เจ๊ง / นักสร้างเกมกระดาน / กฎหมายกับสังคม / ภาษาจีนเพื่อการเอาตัวรอด / มือใหม่เข้าครัว / ดวงดาวและการท่องเที่ยว / เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการถ่ายภาพ / วัสดุเพื่อการกีฬาและเพื่อสัตว์เลี้ยง / วิทยาศาสตร์ในบันเทิงคดี / ฟิสิกส์สมัยใหม่ ในภาพยนตร์และสื่อ กับความเชื่อ / เทคโนโลยีการเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล / นักสร้างเกมกระดาน / เรียนสนุกกับเซรามิคและขนม / การพัฒนาภาพลักษณ์ส่วนบุคคล เป็นต้น

 

ทั้งนี้มีชุดวิชาที่นิสิตและคนทั่วไปให้ความสนใจในวันนี้ คือ
ชุดวิชา รสชาติแห่งสวรรค์ (Taste of Paradise) เป็นวิชาที่ศึกษาหลักการและกระบวนการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเภท ด้วยจุลินทรีย์ ฝึกปฏิบัติการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเภทอย่างสร้างสรรค์ เรียน 1. การหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. ปฏิบัติการการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชุดวิชา  การเดินทางของกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์และเภสัชกรรม (Journey of Cannabis, Hemp and Kratom for Medical and Pharmaceutical Uses) เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกัญชา กัญชง กระท่อม การประยุกต์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม สู่แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงและกระท่อม ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว รายละเอียดชุดวิชา 1. การออกเดินทางของกัญชา กัญชง กระท่อม สู่การประยุกต์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม 2. กัญชง กัญชา กระท่อม และพืชเศรษฐกิจใหม่สู่นวัตกรรมระดับโลก

ชุดวิชา นักลงทุนรุ่นเยาว์ (Young Investor) เป็นวิชาที่เหมาะสำหรับนิสิตที่สนใจการพัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวัยใส  และต้องการเรียนรู้การหาแนวคิด ไอเดีย ในความเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ โดยการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาทักษะด้าน Entrepreneurship รวมถึงการบริหารธุรกิจเบื้องต้น เพื่อจุดประกาย สนับสนุนนิสิตให้กล้าคิด กล้าลงมือทำธุรกิจในฝันของตัวเอง รายละเอียด     ชุดวิชา 1. ก้าวแรกสู่ผู้ประกอบการ 2. สตาร์ทอัพมือใหม่ 3. ขาย E-commerce

ชุดวิชา โรคฮิตติดชาร์ต (Top-chart disease) เรียนเกี่ยวกับการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทั้งด้านการป้องกันและความผิดปกติจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การควบคุม และการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยหรือมีการระบาดในประเทศไทย ศึกษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน ท่าทางการทรงตัวที่ไม่เหมาะสม ปวดศีรษะ ไมเกรน รวมทั้งแนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการบาดเจ็บ รายละเอียดชุดวิชา 1. ทันโรค 360 องศา 2. รู้ทันปัญหาสุขภาพในวัยทำงาน

ชุดวิชา การจัดการอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมและการทรงท่าที่ผิด (Management of Pain from Office Syndrome and Postural Syndrome)

เป็นวิชาที่จะได้เรียนเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานและการทรงท่าที่ผิด การประเมิน การป้องกันและรักษาเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด การให้คำแนะนำและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการเกิดอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมและการทรงท่าที่ผิด รายละเอียดชุดวิชา 1. เข้าใจอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมและการทรงท่าที่ผิด 2. ไขปัญหาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมและการทรงท่าที่ผิด

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวว่า “ทั้ง 175 วิชาเลือกเสรีนี้มีทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ที่เด็กนิสิตสามารถเลือกเรียนข้ามสายข้ามศาสตร์กันได้หมด ซึ่งเนื้อหาวิชาก็ไม่ใช่เชิงวิชาการที่น่าเบื่อ แต่มันสนุก เอาไปใช้ได้ในชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพได้จริงด้วย”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share