بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ส่วนกิจการเพื่อสังคม ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) - PRswu

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2 โดยมี คุณยุภาพร หอมจันทร์ รองนพ.สสจ.นครนายก นายปิติพงษ์ พังสอาด ผอ.รพ.สต.บ้านบน คุณกัลยา บุญประเสริฐ ปลัดอำเภอองครักษ์ และนายอธิภัทร ประกอบพร นายกอบต.บางปลากด ให้เกียรติในพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมชมการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 ด้าน (กาย ใจ สังคม ปัญญา) ผ่านการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2 มีกลุ่มนักเรียน จากโรงเรียนวัดประสิทธิเวช โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 และโรงเรียนสันติธรรมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมของโครงการครั้งนี้ มีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะพลศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมดำเนินการฐานกิจกรรม

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมในการประเมินสุขภาพของนักเรียน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งการตรวจร่างกายส่วนต่างๆ ภาวะโภชนาการของเด็กการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย รวมไปถึงสุขภาวะทางจิตใจโดยใช้แบบประเมินตนเอง (SDQ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ออกหน่วยทันตกรรมตรวจฟันและช่องปากรวมถึงกระบวนการรักษาให้กับนักเรียน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กำหนดกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านโภชนาการในชีวิตประจำวัน และการเลือกอาหารหรือผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้มีความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างถูกต้อง คณะพลศึกษา จัดกิจกรรมนันทนาการ และการวัดสมรรถภาพทางกาย ใช้การลุกนั่ง 60 วินาที การวิ่งกลับตัวระยะ 10 เมตร และนั่งงอตัวไปข้างหน้า เพื่อวัดการยืดหยุ่นขของร่างกาย เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้องและวัดการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามมาตรฐานช่วงวัยของเด็ก คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรให้กับเด็กผ่านการทำน้ำสมุนไพร รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำวงโปงลางเข้าร่วมให้ความบันเทิงและความรู้ในด้านเครื่องดนตรีและเพลงพื้นบ้าน อีกด้วย

 

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) ดำเนินโครงการโดยอาศัยความร่วมมือและองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย บูรณาการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้สามารถพัฒนาพื้นที่เป็นต้นแบบเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.swu.ac.th

 

ข่าว : วารุณี สิรินทร์
ข้อมูล : ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ภาพถ่าย : คณะพลศึกษา, ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share