بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
SWU Zero Waste สร้างความตระหนักลดใช้พลาสติก - PRswu

SWU Zero Waste สร้างความตระหนักลดใช้พลาสติก

ในยุคปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังร่วมกันแก้ปัญหานี้กันอย่างจริงจัง ส่วนประเทศไทยนั้นก็มีการจัดการขยะโดยใช้แนวคิด 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนต่างก็เริ่มมีการรณรงค์ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง มศว เองก็ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นกัน เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีขยะต่อวันมีปริมาณเยอะมาก จึงทำให้เกิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม SWU Zero Waste ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้กล่องโฟม ภายในมหาวิทยาลัย และการวางเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒติดอันดับ 1 ใน100 อันดับแรก ในการเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ในอนาคต

มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม SWU Zero Waste มาเป็นเวลา ร่วม 2 เดือนแล้ว ตั้งแต่มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ในกิจกรรมค่ายอัตลักษณ์นิสิต ซึ่งการทำโครงการนี้เป็นความร่วมมือของส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วน ภายใน มศว องครักษ์ สามารถสร้างการรับรู้ให้ประชาคม มศว และได้เริ่มต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมให้เป็นไปตามแนวนโยบายในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ได้มากขึ้น

และเมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม SWU Zero Waste ได้จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการทำโครงการรณรงค์ เพื่อเป็นการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของนิสิต บุคลากร ที่อยู่ภายใน มศว องครักษ์ โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานในการประชุม

โดยมีรายงานที่น่าสนใจจากการสรุปผลการลดใช้ถุงพลาสติกของร้านเซเว่น อีเลฟเว่นนั้นนับจากการเริ่มต้นโครงการ วันที่ 9 สิงหาคม – 30 กันยายน รวมระยะเวลา 53 วัน สามารถลดใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 196,082 ใบ สะสมเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้ถึง 39,216 บาท

ซึ่งการสรุปมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแบบนี้ ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้จำนวนมาก แม้จะลดใช้ถุงและบันทึกผลแค่ 3 สาขา ภายใน มศว องครักษ์ หากสามารถขยายผลการปฏิบัติแบบนี้ออกไปทุกสาขา ขยะที่ออกมาสู่ระบบการกำจัดก็จะลดลงมากมายขนาดไหน เห็นแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคน เริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก เชื่อได้ว่าหากทุกคนร่วมมือกันสถานการณ์ขยะจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้งดแจกถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วยแล้ว แต่ก่อนที่จะงดแจกได้ทำความเข้าใจกับผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องให้เตรียมถุงผ้ามารับยา ซึ่งผู้มาใช้บริการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งทางศูนย์การแพทย์ฯ ยังได้ทำถุงผ้ามาจำหน่ายในราคา 59 บาท โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของ ศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

และในวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรีศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม SWU Zero Waste คณะกรรมการ บุคลากร นิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ร่วมกันเดินรณรงค์ และแจกถุงผ้า เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้มาใช้บริการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาชนทั่วไป นิสิตภายในบริเวณหอพัก และผู้มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดนัด SWU Walking Street  ให้ทราบถึงการดำเนินโครงการ การลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟมอย่างจริงจัง

   

   

การจะดำเนินการโครงการให้ประสบความสำเร็จ นำพามหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการดำเนินการโครงการเพียงเท่านั้น แต่ต้องเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกคนในประชาคม มศว ที่จะสามารถร่วมกันทำให้เกิดขึ้นได้ และเมื่อมหาวิทยาลัยสามารถทำให้เกิดการลดใช้พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว การสร้างสังคมที่ลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำลายธรรมชาติ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเช่นกัน

วารุณี สิรินทร์ : ข่าว/ถ่ายภาพ

 

Share