بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
MOU เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด - รร. สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) - PRswu

MOU เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด – รร. สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารจากเทศบาลร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รักษาการแทนผู้อำนวยการของโรงเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงละครเล็ก ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามร่วมกับนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมด้วยนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และสักขีพยาน คณะบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว ว่า “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นความปรารถนาอย่างยิ่ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society) เพื่อจะสร้างสรรคบุคคล สังคมให้มีคุณภาพและคุณธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะร่วมมือกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยองคความรุ้จากนวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ”
ด้านนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ความร่วมมือที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ลงนามร่วมกับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ในวันนี้นับเป็นโอกาสที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวร้อยเอ็ดโดยเฉพาะคุณภาพด้านการจัดการเรียนการศึกษาของเยาวชนลูกหลานคนร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายเราได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ดูแลด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาฯ รองประธานสภา ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งทุกท่านเหล่านั้นจะได้มาเห็นว่าสิ่งที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเราจะทำความร่วมมือกับ มศว นี้จะเป็นประโยชน์กับลูกหลานของเรา เห็นถึงความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการที่เราได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรนานาชาติบนฐานการวิจัยและสาธิตการสอนที่ส่งเสริมพหุปัญญา ภาวะผู้นำ คุณธรรมและวินัยของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือเพื่อจัดเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ผมในนามของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้องขอขอบคุณ มศว ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร กระบวนทัศน์ในการจัดเการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการนิเทศและวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดสรรโควต้าพิเศษให้นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะสมาชิสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้บริหารส่วนงานราชการ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ด้วย

 

 

Share