بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
เปิดแล้ว หลักสูตรใหม่ ! กายภาพบำบัด มศว “สาขาวิชากิจกรรมบำบัด” - PRswu

เปิดแล้ว หลักสูตรใหม่ ! กายภาพบำบัด มศว “สาขาวิชากิจกรรมบำบัด”

เปิดแล้ว หลักสูตรใหม่น่าเรียน !!! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชากิจกรรมบำบัด” หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โครงการร่วมระหว่างคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 เปิดรับนิสิต จำนวน 30 คน

จากการเปิดเผยของนิสิตทีมสโมสรคณะกายภาพบำบัด ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมงานเตรียมกิจกรรม Open House ในรูปแบบใหม่ที่สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live อัดแน่นไปด้วยสาระและความสนุกจากพี่ๆ คณะกายภาพบำบัด มศว นั้น กล่าวว่า “คณะกายภาพบำบัด มศว เราจะเปิดบ้านที่จะทำให้ได้รู้จักกับทั้ง 2 สาขาของคณะเรามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาขากายภาพบำบัดและสาขาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกับทำความรู้จักสาขาใหม่ กิจกรรมบำบัด ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะกายภาพบำบัด มศว และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565) ดำเนินการเพื่อสร้างบัณฑิตนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจในการเรียนสาขาใหม่ ‘กิจกรรมบำบัด’ นี้มากในปีถัดๆ ไปเพราะสังคมไทยเราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังมีผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในทุกช่วงวัย ไม่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ สาขาวิชาใหม่ ‘กิจกรรมบำบัด’ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการแก้ไชปัญหาเรื่องสุขภาพในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีหรือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยคนในครอบครัวและสังคมชุมชนได้ เป็นการแบ่งเบาภาระปัญหาสังคมด้านนี้ได้”
ทั้งนี้คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2531 ในนาม “โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด” เพื่อผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด โดยเปิดรับนิสิตกายภาพบำบัดรุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งจัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดเป็นลำดับที่ 5 ในประเทศไทย ต่อมาเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด จึงปรับชื่อเป็น “คณะสหเวชศาสตร์” และในปี พ.ศ. 2553 เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดเพิ่มเติม ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะสหเวชศาสตร์ เป็น คณะกายภาพบำบัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรต้นแบบที่ผสานศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม ระหว่างกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ
นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัด มศว ยังเป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัดและในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน

Share