بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
“ถ้าพรุ่งนี้ … ไม่มีไฟฟ้า” – PRswu

“ถ้าพรุ่งนี้ … ไม่มีไฟฟ้า”

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการ การประกวดผลงานนักเรียนหลักสูตร STEM 2 “ถ้าพรุ่งนี้ … ไม่มีไฟฟ้า” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
—————————————————————————————————————————
รับชมการประกวดคลิปสั้น “ ฉันจะไม่หมด (ไฟ) “ ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมต้นและการเสวนาหัวข้อ “สะเต็มสองกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน
ผู้สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนเข้าฟังเสวนาและร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่ Facebook Live ของแฟนเพจ @stem2curriculum โดยมีกิจกรรมในงาน
1) การประกวดคลิปสั้น “ฉันจะไม่หมดไฟ (ฟ้า)“ ผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2) การเสวนาหัวข้อ “สะเต็มกำลังสองกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยผู้ร่วมเสวนาจากสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังเสวนาและแจ้งความประสงค์ขอรับเกียรติบัตรได้ที่ https://forms.gle/5PmGLYo4mD6GbeUY8
ขยายเวลาการส่งผลงาน ถึง 21 พฤษภาคม 2564
การประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “ฉันจะไม่หมดไฟ(ฟ้า)” ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรสะเต็มกำลังสองฯ ส่งผลงานักเรียนเข้าประกวด
สิ่งที่ต้องเตรียม
– คลิปสั้นหัวข้อ “ฉันจะไม่หมดไฟ(ฟ้า)
– หลักฐานแสดงการใช้หลักสูตร เช่น คำสั่งแต่งตั้ง แผนงาน ภาพถ่าย ผลงานนักเรียน
เปิดรับผลงาน ถึง 21 พฤษภาคม 2564 ดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม http://stem2.science.swu.ac.th/contest.html
การนำเอาหลักสูตรสะเต็มกำลังสองมาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และปลูกจิตสำนึกให้รู้รักษ์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะปกติเราสอน STEM สอนในหนึ่งรายวิชา หรือ 4 วิชา ก็ว่ายากแล้ว แต่หลักสูตรสะเต็มกำลังสองต้องบูรณาการ 8 วิชา แต่ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่า
ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีประกอบกับประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงมากในขณะที่ปริมาณสำรองเลยประเทศไทยน้อยลงเรื่อยเรื่อยและอายุการใช้งานของโรงงานไฟฟ้าเก่าที่จะต้องหมดลงในในอนาคตจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าในอนาคตอย่างเหมาะสม
ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในหลายด้านทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นการที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวจึงใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกสาขาวิชาเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านเห็นความเชื่อมโยงของการเรียนกับชีวิตจริง
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญของพลังงานที่ใกล้จะหมดไปจึงได้นำแนวทางสเต็มกำลังสองมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยสำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเรียนการสอนได้จัดเข้าบูรณาการกับกลุ่มสาระ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ 8 กลุ่มสาระได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โดยกำหนดสถานการณ์กระตุ้นการเรียนรู้และเนื้อหาในการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนสามารถบูรณาการความรู้และข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มาออกแบบแนวทางหรือวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างตอนยั่งยืนมั่นคงและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
วิธีการในการจัดการเรียนการสอน
1.กำหนดสถานการณ์กระตุ้นการเรียนรู้เป็นการกำหนดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตเพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียนสู่หน่วยการเรียนรู้และนำเสนอประเด็นปัญหาที่นักเรียนต้องแก้ไขโดยใช้ความรู้และทักษะที่จะได้จากการเรียนรู้ในหลักสูตร
2.คำถามนำคำถามปลายเปิดที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้อย่างมีความหมายกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้หาความรู้สำรวจตรวจสอบตอบคำถามตลอดการเรียนในหัวข้อหรือกิจกรรมนั้นนั้นซึ่งมีอยู่สามระดับ
2.1 คำถามสำคัญเป็นคำถามที่ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และทักษะในหลักสูตรจึงจะแก้ไขปัญหาได้โดยเป็นคำถามที่สอดคล้องกับปัญหาในสถานการณ์กระตุ้นการเรียนรู้ที่ตั้งไว้นำไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาและทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมดในหลักสูตรซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ ส่งเสริมให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้เป็นคำถามปลายเปิดที่มีคำตอบได้หลากหลายกระตุ้นให้เกิดความสงสัยและเกิดคำถามอื่นๆเพิ่มเติมมีความซับซ้อนที่ต้องหาคำตอบเป็นทีมต้องอาศัยความรู้และทักษะจากรักหลายวิชาในการหาคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงนำไปสู่การทำงานหรืออาชีพในอนาคต
2.2 คำถามหลักเป็นคำถามนำหน่วยการเรียนรู้ย่อยในหลักสูตรและเป็นคำถามที่นำความคิดไปสู่การตอบคำถามสำคัญของหลักสูตรโดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ถามเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำไปตอบคำถามสำคัญเฉพาะเจาะจงกับรายวิชาอย่างน้อยหนึ่งหรือสองวิชามีความสอดคล้องกับชิ้นงานที่แสดงหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้
2.3 คำถามย่อยเป็นคำถามนำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ย่อยและเป็นคำถามให้ข้อมูลย่อยที่จำเป็นในการตอบคำถามหลักโดยจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคำถามหลักแต่จะมีความเจาะลงไปสู่เนื้อหาการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
3. แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมแต่ละรายวิชาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะนำเสนอแนวคิดและทักษะ ที่สะท้อนคำถามย่อยโดยจะยึดเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระแกนกลางของแต่ละรายวิชา

4. แนวทางการประเมินนอกจากการประเมินการเรียนรู้ตามหลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่ดีโดยทั่วไปได้แก่การประเมินผลความรู้และทักษะ ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางแล้วการประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตรสเต็มกำลังสองยังเน้นการประเมินความรู้และทักษะเชิงบูรณาการในการตอบคำถามหลักและคำถามสำคัญด้วยซึ่งการประเมินมีสององค์ประกอบได้แก่
4.1 การประเมินการเรียนรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้ย่อยเป็นการประเมินสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากทุกรายวิชาในหน่วยการเรียนรู้ย่อยนั้นโดยนักเรียนบูรณาการความรู้และทักษะจากหน่วยการเรียนรู้ย่อยนั้นในการทำงานหนึ่งชิ้นซึ่งเป็นการตอบคำถามหลักของหน่วยการเรียนรู้ย่อยโดยจะได้รับการประเมินโดยครูผู้สอนทุกรายวิชาในหน่วยการเรียนรู้นั้นโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการสร้างสันชิ้นงานการประเมินแบบบูรณาการรายวิชาในชิ้นงานเดี๋ยวนี้เป็นการลดภาระการทำงานของนักเรียนในระหว่างเรียนด้วย
4.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นการประเมินสรุปความรู้และทักษะที่นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรโดยให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ต้องบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรเพื่อตอบคำถามสำคัญของหลักสูตรโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการออกแบบชิ้นงาน
งานนี้ต้องยกนิ้วให้กับไอเดียหลักสูตรจากศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

Share