بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
วิศวกรรมเครื่องกลร่วมมือ ภาคกุมารเวชศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง – PRswu

วิศวกรรมเครื่องกลร่วมมือ ภาคกุมารเวชศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีพันธกิจข้อหนึ่งที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงทำให้ทุก คณะและสาขาวิชามีการส่งเสริมการทำงานวิจัยต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในคณะและร่วมมือกันระหว่างคณะ ทำให้มีงานวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมร่วมกันของคณะต่างๆ ออกมาอย่างหลากหลาย รวมไปถึงโครงการนี้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์การแพทย์ที่ชื่อว่า “นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง”โดยมี ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และ รศ.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ พญ.พรพิมล เจนยงศักดิ์ และคุณสุดารัชต์ ฤกษ์ใหญ่  ทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการส่งมอบอุปกรณ์ ต้นแบบจำนวน 10 ชิ้น เพื่อทดลองใช้งานจริง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้ออกแบบและพัฒนา รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนา“นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง”ว่า “ได้รับการติดต่อจาก  ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ซึ่งมีเคสเด็กทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทางเดินหายใจรุนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการรักษา โดยเครื่องช่วยหายใจจะต้องมีเครื่องมือที่จะพยุงสายและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้กดทับตัวเด็กในปัจจุบันการใช้เครื่องช่วยหายใจทางภาควิชายังขาดอุปกรณ์สำเร็จรูป ใช้การออกแบบเองตามอุปกรณ์ที่มี ทำให้ไม่มั่นคงและอาจไม่ปลอดภัยกับเด็ก รวมถึงใช้เวลานานในการเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ให้พอดีกับเด็กแต่ละเคส ผศ.พญ.จันทนา  จึงได้ติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว”

ด้าน ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล่าถึงขั้นตอนในการร่วมกันออกแบบอุปกรณ์ว่า “เมื่อได้รับการติดต่อจึงได้ร่วมหารือ ประสานงานข้อมูลและความต้องการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วทางคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้นำมาประมวลผลและออกแบบในรูปแบบ 3D และขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบด้วย 3D Printing เมื่อได้ชิ้นงานก็ได้ร่วมหารือกับทีมและมีการปรับแก้รูปแบบของชิ้นงานมาถึงแบบที่ 3 คือแบบที่ส่งมอบให้กับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้นำไปทดลองใช้งานจริง โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีหลักการคือ การพยุงสายเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรงให้มีความมั่นคง ขาตั้งของโครงสร้างคร่อมตัวเด็กในระยะที่พอดี สามารถปรับรูปแบบการพยุงได้หลากหลายตามการใช้งานในแต่ละเคสที่มีความต้องการแตกต่างกัน อีกทั้งสามารถประหยัดเวลาการทำงานของหมอในการติดตั้งสายและอุปกรณ์ ซึ่งหลังจากการออกแบบ พัฒนา และผลิตตัวต้นแบบแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ร่วมกันกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รวมไปถึงขั้นตอนต่อไปที่ทีมวิจัยวางแผนไว้ คือการขอทุนในการวิจัยและพัฒนา เก็บผลการใช้งานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสามารถนำมาผลิตเพื่อใช้งานจริงมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการอุปกรณ์เพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กทารกต่อไป”

ทีมผลิตจากภาควิศวกรรมเครื่องกลได้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการแล้ว ด้าน ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบกับปัญหาและมีความต้องการอุปกรณ์เพื่อใช้แก้ปัญหาให้กับคนไข้ กล่าวว่า “อุปกรณ์ลักษณะนี้มีการผลิตในต่างประเทศหากสั่งนำเข้ามาจะมีราคาสูง  ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ยังขาดแคลนอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ โดยอุปกรณ์ที่ร่วมกันออกแบบและรับมอบในครั้งนี้ เป็นต้นแบบชิ้นที่ 3 ที่ได้หารือร่วมกันอุปกรณ์ตัวอย่างนี้อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ยังคงมีจุดเล็กๆน้อยๆ ที่ต้องแก้ไข แต่ก็น่าจะดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับวิธีการที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทางภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จะนำไปทดลองใช้งานจริงกับผู้ป่วยเพื่อประเมินด้านการใช้งาน และส่งให้เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด ได้ทดลองใช้เพื่อสามารถลดปัญหาให้กับคนไข้ได้และสามารถนำข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานมาพัฒนาอุปกรณ์ต่อไป”

การทำการพัฒนา“นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง”  นี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี นายณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์การแพทย์และกล่าวถึงการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้ว่า “ทางสมาคมได้รับทราบข้อมูลจากทีมออกแบบและพัฒนา และเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์กับสังคม สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการต่างๆได้ จึงประสานงานภายในสมาคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าเป็นอย่างดีในการร่วมบริจาคสมทบทุน ในการทำวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

Share