بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
AI Research & Innovation Expo 2021 โชว์ผลงานวิจัยในกรอบความคิด “นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี” – PRswu

AI Research & Innovation Expo 2021 โชว์ผลงานวิจัยในกรอบความคิด “นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี”

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (มศว) จัดโครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021) ในกรอบความคิด “นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี” โดยมี ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานการจัดโครงการ  เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ ห้อง รศ 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เปิดเผยว่า “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสอนและวิจัยเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและการให้ความสำคัญกับการเตรียมกำลังคนเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานผ่านกระบวนการวิจัย รวมถึงให้การให้ความสำคัญของการสร้างพันธมิตรทางการวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจึงได้จัดโครงการ AI research expo 2021 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานวิจัยระหว่างนิสิตแต่ละสาขาในคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน นักวิจัย และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย”

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประธานในพิธี กล่าวว่า “โครงการ AI research expo เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้พบกับนักวิจัย และได้รับทราบการวิจัยพัฒนานวัตกรรมร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ”

โครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพของนิสิตชั้นปีที่ 4 สู่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของนิสิต คณาจารย์และนักวิจัยของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ในรูปแบบของการออกบูทแสดงผลงานนิทรรศการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยศิษย์เก่า คุณชนกมาส แถวจัตุรัส เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ บริษัทข้าว ซี.พี จำกัด คุณธัญญรัตน์ จันแปงเงิน Staff Factory Quality Assurance บริษัท Ajinomoto Frozen Foods (Thailand) Co,ltd คุณสาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ นักศึกษาปริญญาโท คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นอยู่ที่ดี” โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย หัวข้อ “BCG in Action : Deeptech Innovation Driven Enterprise” โดย น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบเทคโนโลยี จำกัด อีกทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อ “กลไกความร่วมมือวิจัยแบบบูรณาการ: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี” โดยคณาจารย์จาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะพลศึกษา คณะกายภาพบำบัดและคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ หัวข้อ “งานวิจัยใช้ได้จริง: AI Innovation Sandbox โดยตัวแทนจาก บมจ. Thai Food บมจ. IRPC บมจ. Sappe ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

ด้านการแข่งขันการนำเสนอผลงานบนเวที (pitching) ในหัวข้อ “Innovations for Well-being” ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Mori

ประกอบด้วย นายณัฐพล ธะนะลือ และนางสาวณัฐรุจา พลสินพยัคฆ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ชื่อเรื่องงานวิจัย “Medicinal Plant Extract-Loaded Biopolymer Membranes for Wound Healing Application”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม “น้องแซลม่อนจะออกโรง” ประกอบด้วย นางสาวปวีณา เอมโอษฐ์ และนางสาวปัณณพร ตะกรุดคง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ชื่อเรื่องงานวิจัย “Development of polyclonal antibodies for identification of bacteria in food sample”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ได้แก่ ทีม “Beadbox” ประกอบด้วย นางสาวเกตน์สิริ ต้นทัพไทย และนายณภัทร์ แหลมคม สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ชื่อเรื่องงานวิจัย “Preparation and characterization of slow-release and water-retention fertilizer based on alginate and poly(vinyl alcohol)”

รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ได้แก่ ทีม “Hemp” ประกอบด้วย นางสาวธัญญารัตน์ คุ้มวงษ์ และนางสาวศิริกาญจน์ กนกหงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ชื่อเรื่องงานวิจัย “Development of Composite from Polypropylene and Hemp Fiber”

สามารถติดตามข่าวสารและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/AI-Research-Innovation-Expo-2021-103941541770679 และ https://www.facebook.com/AI-SWU-Gallery-299063280256184

 

ข้อมูลข่าว : คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ภาพถ่าย : เพจเฟซบุ๊ก AI Research & Innovation Expo 2021

Share