بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
อาจารย์ มศว คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยจาก “มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” – PRswu

อาจารย์ มศว คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยจาก “มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563  ซึ่งได้รับเกียรติมอบ โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ (ประธานองคมนตรี) ประธานในพิธี  ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โครงการ “แผ่นยืดอายุอาหารแบบควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ด้วยความชื้นที่เตรียมจากพอลิเมอร์หลายองค์ประกอบ” โครงการวิจัยนี้มุ่งพัฒนาแผ่นยืดอายุการเก็บรักษาอาหารซึ่งควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ให้แปรตามความชื้นที่อาหารปลดปล่อยออกมา แผ่นดังกล่าวสามารถติดลงภาชนะบรรจุอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลงบรรจุภัณฑ์โครงสร้างของแผ่นต้านจุลินทรีย์ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ (1) ส่วนวัสดุออกฤทธิ์ (Active part) ผลิตจากสารต้านจุลินทรีย์ชนิดเจอรานิออล (Geraniol) ซึ่งสกัดได้จากตะไคร้หอมที่นำมาผสมกับพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตและขึ้นรูปเป็นแผ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร (2) ส่วนของผิวเคลือบ(Release-control part) มีหน้าที่ควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ โดยใช้พลาสติกชนิดเอทธิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ (Ethylene vinyl alcohol, EVOH) นำมาเคลือบ Active part การดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาหาความเข้มข้นของ Geraniol ที่เหมาะสมต่อการต้านแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเคลือบ Active part ด้วย EVOH ขั้นตอนที่ 3 เป็นการนำเอาแผ่นยืดอายุอาหารไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทขนมปังและศึกษาอายุการเก็บรักษาตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา และศึกษาผลของแผ่นยืดอายุอาหารต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ โครงการ “การค้นหาฟิสิกส์นอกเหนือแบบจำลองมาตรฐานด้วยสสารมืดและนิวตริโน” โครงการวิจัยนี้ต้องการศึกษาฟิสิกส์ของสสารมืด ฟิสิกส์ของอนุภาคนิวตริโน และความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่าฟิสิกส์ทั้ง 2 แขนง สสารมืดและนิวตริโนเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของฟิสิกส์นอกเหนือแบบจำลองมาตรฐาน โครงการนี้มุ่งเน้นการค้นหาแบบจำลองทางฟิสิกส์ที่เป็นไปได้สำหรับการอธิบายสมบัติของสสารมืดและ/หรืออนุภาคนิวตริโน แบบจำลองดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อมูลทางฟิสิกส์ที่มีทั้งหมดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองประเภทเครื่องเร่งอนุภาค ข้อมูลจาการตรวจวัดหาสสารมืดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงข้อมูลจากสถานีตรวจวัดนิวตริโน นอกจากนี้ข้อบังคับที่เกิดจากมูลเหล่านี้ช่วยให้นักฟิสิกส์สามารถคาดเดารูปแบบของทฤษฎีฟิสิกส์นอกเหนือแบบจำลองมาตรฐานได้ดียิ่งขึ้น

 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็นกองทุนถาวร เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ยกเว้นคณิตศาสตร์และ แพทยศาสตร์ คลินิก) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรางวัลสำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ หรือนักวิจัยที่กำลังมีโครงการค้นคว้างานอันจะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย (3) รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ เป็นรางวัลให้กับครู-อาจารย์ ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงานดีเด่นและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยผ่านกระบวนการวิจัย

ข้อมูลข่าวและภาพถ่าย : คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีและนัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร, เว็บไซต์ https://www.ttsf.or.th/

Share