بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ชาว มศว ร่วมทำบุญ วันมาฆบูชา เนืองแน่น สืบสาน รักษา ต่อยอดวันสำคัญทางศาสนา หวังเยียวยาจิตใจ โควิด 19 – PRswu

ชาว มศว ร่วมทำบุญ วันมาฆบูชา เนืองแน่น สืบสาน รักษา ต่อยอดวันสำคัญทางศาสนา หวังเยียวยาจิตใจ โควิด 19

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการวันมาฆบูชา “มาฆบูชาปารมี” ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานพิธี
นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับและบุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชาที่เวียนมาถึงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นี้โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป อย่างเนืองแน่นแม้จะยังอยู่ในช่วงเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19
ระลอก 2 แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฐมบรมศาสดาพระพุทธศาสนาที่ได้ตรัสแสดงพระธรรมเทศนาให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเราได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อปลุกปลอบคลายความทุกข์ใจ เข้าถึงสัจธรรมความเป็นธรรมดาของโลกและชีวิตในทุกมิติ ตลอดจนยังเป็นสิ่งคำชูบวรพระพุทธศาสนาให้สืบสานดำรงอยู่คู่ชาติไทยในไตรลักษณ์ 3 อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะขาดอันหนึ่งอันใดไปไม่ได้ อนึ่ง กิจกรรมโครงการวันมาฆบูชาปารมี นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ
“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่
ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
 
โอวาทปาฏิโมกข์ คือหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ
พระเวฬุ วนาราม ในวันเพ็ญเดือน 3 ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถา กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา 20 พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา)

Share