بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ทอดพระเนตร หลักสูตร MFA : Design Innovation CCI SWU - PRswu

ทอดพระเนตร หลักสูตร MFA : Design Innovation CCI SWU

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำกิจกรรมหลักสูตร MFA: Design Innovation ภายในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “หนึ่งทศวรรษกรมหม่อนไหม การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “หนึ่งทศวรรษกรมหม่อนไหม การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยคณาจารย์ผู้แทนวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว หรือ CCI SWU ได้ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงผลการดำเนินงานผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ระหว่าง กรมหม่อนไหม กับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ในโครงการ “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์” ว่า การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์ ได้นำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ในโครงการฯ ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการผ้าไหม นำไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนาต่อไป บรรจุภัณฑ์ที่เกษตรกรผู้ประกอบการหม่อนไหมได้รับ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาสำหรับส่งผ้าไหมให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ในการสั่งซื้อผ้าไหม ผ่านช่องทางออนไลน์ ในยุควิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) ในโครงการ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์ ดังกล่าว ที่ดำเนินงานในรูปแบบงานวิจัยโดย นักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม สมพร เลิศจิรกุล/สุรเดช ธีระกุล/คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน/ดร.กรกลด คำสุข/ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช ร่วมด้วยนิสิตปริญญาโทสาขานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว รุ่นที่ 13 จำนวน 7 คน”

โครงการนี้ มีแนวคิดที่สนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมขนาดย่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพทางการตลาดในปัจจุบัน จึงได้ร่วมศึกษาออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยและเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว โดยใช้แนวทางการออกแบบที่ผสมผสานความ ร่วมสมัย ( Contemporary style ) เป็นตัวกําหนดรูปแบบ ซึ่งพิจารณาถึงหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ในการดึงดูดความสนใจผู้บริโภค รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจําหน่ายและการอุปโภคในกระบวนการออกแบบ เพื่อนําเสนอให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการผ้าไหมที่ได้มาตรฐานรับรองและนักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก ถ้าสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยม ในวงกว้างก็สามารถนําออกขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออาจส่งขายไปยังต่างประเทศได้

Share