بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
รศ.ดร.ณักษ์ เผย บทบาทของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว ในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม - PRswu

รศ.ดร.ณักษ์ เผย บทบาทของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว ในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ เวทีใหญ่ มิตรทาวน์ฮออล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบนวัตกรรม
ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมสังคมที่เข้ามามี
บทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
งานนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่การศึกษาในแง่ที่มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการให้การศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคคล
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม รวมถึง บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมและนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพันธกิจนี้ มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง มุมมองขององค์การทางการศึกษาต่อปัญหาสังคมและมิติในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม จึงได้เชิญผู้บริหารระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำมาร่วมเสวนากัน
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  มศว “ผมขอนำเสนอคร่าวๆ ว่า การทำงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น เรามีปรัชญาร่วมกันกับประชาคมชาว มศว และคณะทุกคณะว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม คณะของผมคือคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นคณะใหม่เพิ่งเปิดใหม่ มหาวิทยาลัยมีโครงการกิจการเพื่อสังคมทั้งหมด 131 โครงการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเองก็ทำในเรื่องของการตลาดออนไลน์เพื่อพัฒนาชุมชน เราเน้นในเรื่องของ area base ของเรามี
ที่จังหวัดนครนายกและสระแก้ว


โดยที่เราไปช่วยพัฒนาชุมชนโดยการร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น เครือ
เบทาโกรและหน่วยงานราชการคือกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นก็ยังเน้นเรื่องของวิชาการที่เราเน้นการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เราได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจมากเมื่อนิสิตเอกบัญชีของเราได้เข้าทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่คือเรื่องของความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่วนในเรื่องของการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยก็ให้มี
การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทุกคณะ ท่านอธิการบดีเคยปรารภว่าเราอยู่ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เราก็จะมีภาคีในการพัฒนาร่วมกัน เช่น ถ้าเป็นสื่อปุ๊บเราก็จะไปเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นต้น”

Share