بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
“เป็นครู มศว ต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณ” - PRswu

“เป็นครู มศว ต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณ”

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร ในกิจกรรมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

จากการที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตนิสิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ครู 5 ปี” โดยความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนของ 6 คณะร่วม ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ออกไปสู่การรับใช้สังคม ประกอบวิชาชีพครูในแต่ละแห่งจำนวนไม่น้อย ปีนี้มียอดนิสิตครู 5 ปี ประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ 93 คน  คณะมนุษยศาสตร์ 49 คน คณะวิทยาศาสตร์ 132 คน คณะสังคมศาสตร์ 29 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 90 คน และคณะพลศึกษา 136 คน รวมทั้งสิ้น 529 คน

โอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตครู 5 ปี ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่เหลืออีก 1 เทอม และก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาในปีถัดไป โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวชี้ให้นิสิตครูทุกคนตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครูในอนาคตของตนเอง ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

ปัจจุบันเราได้รับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับครูทั้งด้านดีและไม่ดีหลายครั้งหลายหน ล่าสุดก็มีข่าวของครูช่วยสอนท่านหนึ่งที่ตรวจการบ้านคณิตศาสตร์ของเด็กผิดยกห้อง อาจจะไม่ตั้งใจ เลินเล่อ แสดงให้เห็นว่าการเป็นครูนั้นเราต้องใช้สติและใช้ปัญญา เราต้องเป็นครูโดยจิตวิญญาณ เป็นครูที่สมบูรณ์แบบเพราะเด็กจะ ‘ขาว’ หรือ ‘ดำ’ ส่วนหนึ่งก็มาจากครู คนเป็นครูคนนั้นต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องหาความรู้ แม้ว่าความรู้ทุกวันนี้จะหาได้ง่าย รวดเร็วในโลกอินเตอร์เน็ต แต่ครูก็ต้องกรั่นกรองด้วยปัญญาว่าถูกต้องหรือไม่ อะไรถูก อะไรจริง อะไรต้อง เพราะเรากำลังจะออกไปเป็นครู เป็นครู มศว ต้องเป็นด้วยปัญญาและจิตวิญญาณความเป็นครู

ไม่เพียงแต่โอวาทจากท่านอธิการบดีเท่านั้น แต่นิสิตครู 5 ปี ยังจะต้องบากบั่นพยายามนำประสบการณ์วิชาชีพจริงที่ได้ออกไปฝึกสอนยังโรงเรียนต่างๆ นำมาไตร่ตรองและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร ที่ดีที่งาม ที่เจริญ อีกทั้งยังจะต้องบรรลุผ่านการเรียนการสอนที่เข้มข้นของหลักสูตรทั้งการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยในภาคเรียนสุดท้ายให้สำเร็จ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีรากฐานที่แข็งแกร่งมาจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นแหล่งผลิตครูชั้นนำที่มีครูกระจายตัวอยู่ทั่วทุกแห่งของประเทศ “ครู มศว” ไม่ว่าจะจบจากคณะใดก็ได้ชื่อว่าเป็นครู มศว ที่มีชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดตัวไปตลอด จึงอยากให้ครูในอนาคตทุกคนได้ปฏิบัติตัวและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม นำความรู้การศึกษาไปเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนและสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สมดั่งปรัชญามหาวิทยาลัย “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” (Education is Growth)

ภัทรพร หงษ์ทอง : ข่าว
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล : ถ่ายภาพ

Share