بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว จัดงาน วันไหว้ครู เพื่อนิสิตรู้คุณพระคุณครู - PRswu

มศว จัดงาน วันไหว้ครู เพื่อนิสิตรู้คุณพระคุณครู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ส่วนกิจการนิสิตและองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด “โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่จำนวนหลายพันคน ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีการโดยพร้อมเพรียงและอบอุ่น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

“การไหว้ครู” นับเป็นกิจกรรมแรกรับที่สำคัญอย่างยิ่งแก่นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้รำลึกรู้คุณพระคุณครู แสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อพระคุณครูผู้สอนสั่งให้เป็นผู้ที่มีความรู้ รู้ผิดชอบชั่วดี เป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้การไหว้ครูยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย รวมไปถึงนิสิตได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ใจความสำคัญ ความตอนหนึ่งว่า

แม้นิสิตจะเรียกผู้สอนว่า ‘อาจารย์’ แต่ใจของอาจารย์ก็ยังเรียกตัวเองว่า ‘ครู’ อยู่เสมอ เพราะ ครู หรือ ครุ แปลว่าหนัก หมายถึงหน้าที่ของครูนั้นเป็นงานหนัก งานสอนคน สอนวิชา คือผู้สอนที่อยากจะให้ความรู้ วิชาการและให้สิ่งดีๆ ที่จะนำมาใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคตของทุกคน เพราะฉะนั้นความปรารถนาดีของคุณครูคือสิ่งที่งดงามที่อยากจะเห็นลูกศิษย์ของตนเองมีอนาคตที่ดี ดังนั้นพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีที่ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายที่เปรียบเสมือนลูกๆ ได้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน คารวะขอบคุณครู ส่วนครูย่อมให้ความเมตตากับลูกศิษย์เปรียบดั่งลูกของตนเอง ดังนั้นการที่เราเป็นลูกศิษย์ เราก็ต้องหมั่นเล่าเรียนและศึกษาหาความรู้จากครูทั้งหลายที่ให้การสอนสั่งพวกเรา

นอกจากนิสิตจะรู้พระคุณครูเสมือนพระคุณที่สามในชีวิตแล้ว ยังควรที่จะรู้รักมหาวิทยาลัยแหล่งที่ร่ำเรียนแห่งนี้ ด้วยว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรากำเนิดขึ้นจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นจุดเริ่มต้นจากคำว่าครู ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาและยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผู้ที่มีคุณูปการสำคัญด้วยกัน 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ทุกท่านล้วนเป็นปฐมบรมครูของพวกเราชาว มศว และเป็นครูนักบริหารที่ได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่มหาวิทยาลัย ไม่เพียงเป็นการพัฒนาความเป็นครูที่อยู่ในหัวใจของอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ใน มศว แห่งนี้ จึงอยากจะปลูกฝังนิสิตทุกคนให้มีความเป็นครู เมื่อท่านจบไปประกอบอาชีพใดๆ ในอนาคต ท่านจะมีจิตวิญญานของความเป็นครู สามารถที่จะสอนสั่งหรืออบรมทางวิชาการให้กับผู้ที่ต้องการความรู้จากท่าน เพราะฉะนั้นในโอกาสวันครูถือเป็นวันพิเศษ ให้นิสิตทุกท่านยึดถือความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ ไปปฏิบัติ ไม่เฉพาะแค่วันไหว้ครู แต่เป็นการดำเนินชีวิตในทุกวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในความเป็นครูของเราและความเป็นศิษย์จะมีความผูกพันแน่นแฟ้นต่อกันตราบนานเท่านานตราบที่ทุกท่านยังอยู่ในมหาวิทยาลัย และเมื่อจบออกไปก็ยังคงมีความเป็นศิษย์อาจารย์กันตลอดไป

การจัดโครงการในครั้งนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครู โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยนิสิตทุกคณะและวิทยาลัย สร้างสรรค์พานไหว้ครูส่งเข้าประกวดกันอย่างสุดความสามารถ โดยผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

🏆 การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะเศรษฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์

🏆 การประกวดพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รางวัลพิเศษขวัญใจกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์

“การบูชาพระคุณครู” หรือ “การไหว้ครู” ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีในแต่ละปีนั้น จะมีคุณค่าต่อครูและศิษย์มากเพียงใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของพิธีกรรมและความสวยงามที่ปรากฎอยู่ต่อหน้าของครูและศิษย์ใหม่เพียงเท่านั้น แต่หลังจากวันไหว้ครูวันนี้ไปแล้ว ครูก็จะยังทำหน้าที่ของความเป็นครูอย่างหนักและเข้มข้นเช่นนี้ปีแล้วปีเล่าตราบเท่าถึงวันวัยเกษียณ ทว่าศิษย์ต่างหากที่จะเป็นศิษย์ เป็นนิสิตใหม่เข้ามาทุกปี การไหว้ครูจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพจิตใจ และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้สูงส่งขึ้นด้วย ให้รู้จักการรู้บุญคุณ มีกตัญญูกตเวฑิตา ระลึกถึงพระคุณของบูรพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ จึงควรที่นิสิตจะได้รู้ถึงแก่นแท้ของการไหว้ครูและอยู่ในอาการสำรวมด้วย กาย ใจ วาจา และส่งต่อแก่นแท้แห่งวันไหว้ครูนี้ไปสู่หัวใจของน้องๆ รุ่นถัดไป

ภัทรพร หงษ์ทอง : ข่าว
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล : ถ่ายภาพ

Share