بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
สู่ทศวรรษที่ 2 ว.โพธิวิชชาลัย มศว ตั้ง "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว" - PRswu

สู่ทศวรรษที่ 2 ว.โพธิวิชชาลัย มศว ตั้ง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว”

สู่ทศวรรษที่ 2 ว.โพธิวิชชาลัย มศว ตั้ง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว” โดยมีผู้แทนจากจังหวัดสระแก้วกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ 31 วิสาหกิจชุมชน (จาก 7 อำเภอ) ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว”
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2เปรียบไม้ใหญ่ที่หยั่งรากแก้วยึดยืนหยัด ให้ไม้ใหญ่ต้นนี้ไม่โงนเงนสั่นไหวไปตามกระแสแรงลมพายุที่อาจถาโถมให้ล้มครืนลงได้ เพราะในช่วงเวลาไม่น้อยเช่นนี้ ก็เป็นสัจจะ ธรรมะ ธรรมดา ของธรรมชาติสรรพสิ่งทั้งหลายที่ชีวิตคนเราก็ต้องพบอุปสรรคน้อยใหญ่ให้พิสูจน์ความอยู่รอด ผ่านพ้นทุกข์และสุขไปตามมรรคาวิถี สิ่งใดที่อุบัติขึ้นแล้วสิ่งนั้นแม้จะดีแล้วก็ตาม แต่ก็อาจมีวันล่มสลายดับสูญหรือแปรเปลี่ยน สิ่งสำคัญจึงมิใช่การเสื่อมถอยแต่กลับเป็นการสร้างเสริมความมั่นคง หนักแน่นและความก้าวหน้าไปสู่การแปรเปลี่ยนที่ดีที่งามขึ้นไป

 

วันนี้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยโดยการนำพาของ รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย คณบดี ได้จัดงานใหญ่ในวาระสู่ทศวรรษที่ 2 ของโพธิฯ โดยการผนึกแรงกายแรงใจ จัดให้มีการลงนามความร่วมมือจาก 6 กลุ่มอาชีพ 7 อำเภอ (จะขยายให้ครบ 9 อำเภอภายในปี 2562 ) 31 ชุมชน สร้างพลังร่วมจัดตั้ง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชินธรรมมิตร์โพธิฯ มศว สระแก้ว
“วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว เรามีที่ตั้งที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นที่แรก และตามมาด้วยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการเรียนการสอนในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางการขาดโอกาสทางการศึกษาของนิสิตชาติพันธุ์และลูกหลานชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ ตลอดจนนิสิตทั่วไป เพื่อตอบคำถามว่าด้วยภารกิจและบทบาทของโพธิวิชชาลัย มศว ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในชุมชน ยึดโยงกับชุมชนโดยมีชุมชนเป็นฐานเพื่อร่วมตอบโจทย์นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม นโยบาย 1 มหาวิทยาลัย
1 จังหวัด เพื่อร่วมตอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินติดตามผลฯ เรื่องวิสาหกิจชุมชน จึงลงพื้นที่ประสานงาน โดยมีรองผู้ว่าฯ จังหวัดสระเเก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าฯ และรองอธิการบดีส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ จัดตั้ง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

 

   

เครือข่าย 31 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มีศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า แหล่งผลิต พิกัด ในระบบภูมิสารสนเทศทั้ง 31 วิสาหกิจชุมชน อยู่ที่อาคาร “ละบุญเรือง” โพธิฯ มศว สระแก้ว ที่ขับเคลื่อนการจัดการแบบ ธุรกิจออนไลน์ ทั้ง 31 วิสาหกิจชุมชน มีการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแต่ละวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกตั้งแต่ 7 คน (7 ครอบครัว) จนถึง 400 คน (400 ครอบครัว) ล่าสุด สินค้าชุมชนนอกจากจะดำเนินการรวมตัวกัน แบบการจัดการตนเองทั้งการผลิต การแปรรูป เเละขายตรงภายในประเทศโดยชุมชนเเล้ว สินค้าเกษตรสีเขียวแปรรูป ยังได้รับการสั่งซื้อจากจีนและตะวันออกกลางด้วย

การขับเคลื่อนสู่ทศวรรษที่ 2 ของโพธิฯ มศว สระแก้วจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร “การจัดการภูมิสังคม” ทั้งการเพิ่มห้องเรียนชุมชน พื้นที่ฝึกงานของนิสิต งานวิจัยหรือ
ภาคนิพนธ์ของนิสิตที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน และคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่กับโครงการ YSF รวมทั้งจะส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมจัดค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯของมศว การศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ และโครงการกิจการเพื่อสังคมสร้างทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนชายขอบอีกด้วย” คณบดีอำนาจกล่าวด้วยแววตามุ่งมั่นไม่เสื่อมคลาย

ภายหลังจากนี้ คงเป็นภาระหน้าที่อย่างหนักหนา (สาหัส) ของคณะผู้บริหารโพธิฯ ที่จะต้องประชุมทีมงานโพธิฯ ร่วมกันถอดบทเรียน นำเสนอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มศว หาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ มศว เพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาโพธิฯ ที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาตร์ มศว กับวิสาหกิจชุมชนเเละมีข้อเสนอให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของ มศว ที่ขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่โพธิฯ และเครือข่ายโพธิฯ เพื่อร่วมตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนครั้งใหม่ของโพธิวิชชาลัย มศว ดั่งความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวโพธิวิชชาลัย มศว
“รากแก้วรากนี้” จะหยั่งรากลึกลงสู่ดินให้ไม้ใหญ่ต้นนี้ได้ยืนหยัดแผ่กิ่งก้านสาขา ดอกผลแห่งความสวยงาม สว่างามและสำเร็จต่อไปอย่างไร ก็คงต้องพิสูจน์จากการรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ “ปุ๋ยใจ” ของเราทุกคน เพราะอย่าลืมว่า ความสำเร็จของโพธิก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยและชาว มศว

(ขอขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพข่าวจาก รศ.อำนาจ เย็นสบาย)

Share