بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน - PRswu

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งได้ทำหน้าที่สรรหาบุคลากร มศว ผู้ที่สร้างชื่อสร้างงานจนเป็นที่ยอมรับประจักษ์ในคุณค่าของผลการปฏิบัติงานในปีนั้นๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นขวัญและกำลังใจล่าสุด มีคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการคัดเลือกคัดสรรมาจากหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของที่ประชุมฯ ไปตามลำดับขั้นตอน หลายท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับและทันตกรรมป้องกัน มศว) เป็นต้น

จากการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการและสายปฏิบัติการของ มศว เพื่อเสนอเข้ารับพิจารณาในระดับประเทศต่อไป โดยสายวิชาการเสนอที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ.2561 ในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อไม่นานนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน

ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2561
คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศ โดยสายวิชาการได้เสนอเข้ารับการพิจารณาให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และสายปฏิบัติการเสนอเข้ารับการพิจารณาเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งชาติ” ในที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้มีขวัญ กำลังใจ

โดยในปีนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในสาขาต่างๆ ดังนี้

อาจารย์ดีเด่น ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์)

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์
(สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์)

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุดา จิตตสุโภ สาขารับใช้สังคม
(สังกัดคณะเภสัชศาสตร์)

บุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่นของ มศว ได้แก่

1) นางสาวสุนันทา มูลศรี ด้านบริการดีเด่น
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเภสัชศาสตร์)

2) นายบัญชา นิ่มประเสริฐ ด้านบริหารดีเด่น
(ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี)

3) นางสาวสุชีรา ลีโทชวลิต ด้านวิชาชีพดีเด่น
(ตำแหน่งเภสัชกร ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน)

4) นางสาวรุ่งอรุณ เสือสมิง ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น (ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน)

5) นายพชรพล คุ้มจั่น ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น
(ตำแหน่งหัวหน้างานจัดการขนส่งและความปลอดภัย สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการดี)

โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบโล่มอบรางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติดังกล่าว

เชื่อว่ายังคงมีบุคลากร มศว อีกไม่น้อยที่ได้ทุ่มเททำงานไม่ต่างจากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขับเคลื่อนความเป็นไปต่างๆ ในกิจการงานในหน้าที่ของตนอย่างสุดความรู้ความสามารถ ไม่ต่างจาก “ผู้ปิดทองหลังพระ” ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอันน่าภูมิใจในวันนี้ ก็อาจจะต้องต้องทำงานให้หนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมและอาจจะต้องทำให้หนัก ทำให้มากกว่าผู้ที่ไม่มีแม้รางวัลใดเลย เพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น โดยมีรางวัลนี้เป็นเครื่องหมายประกาศคุณค่าของตัวท่านเอง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงต้องธำรงรักษา ยึดมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิผลเป็นเลิศ เพื่อมิให้เสียค่าของคนที่ผู้อื่นเขาสู้อุตส่าห์มองเห็นและเชิดชูเกียรตินี้ให้

Share