بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ทักษิณาวัตร วันมาฆบูชา มศว - PRswu

ทักษิณาวัตร วันมาฆบูชา มศว

เป็นภาพที่น่าประทับใจและชื่นชมโสมนัสยินดีอย่างยิ่ง เมื่อเช้าของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนที่จะตรงกับ “วันมาฆบูชา” ในวันรุ่งขึ้น ชาว มศว และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งต่างๆ นานา แก่พระภิกษุสงฆ์หลายสิบรูปที่บริเวณลานกลางแจ้งอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร 
ภาพนี้ช่วยย้ำความผูกพันเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยอย่างเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายได้ ขณะเดียวกันก็เสมือนกระจกหลายด้านที่ส่องสะท้อนให้เห็นว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคสมัยใหม่ สังคมที่ผู้คนไม่อาจปฏิเสธสื่อโซเชี่ยลได้ แต่การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตและในบริบทของความเป็นสถาบันการศึกษาไทย

พันธกิจหลักด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คือสิ่งแสดงบทบาทและหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย วันสำคัญทางศาสนาพุทธ ได้รับการสืบสานส่งต่อ ในการนี้ก่อนที่จะถึงวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาเพียง 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่แล้วนั้น มศว ของเราจึงจัดโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา พิธีทักษิณาวัตรสักการะบูชาพระบรมธาตุ ทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์และรับฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานพิธีและนำประชาคมชาว มศว ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้กระทำพิธีทักษิณาวัตรสักการบูชาพระบรมธาตุ ที่อันเชิญมาประดิษฐาน ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมพิธีรำลึกวันมาฆบูชาปีนี้

เรามักจะท่องจำกันได้ขึ้นใจถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาว่าเป็นวันที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการพร้อมกันเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน  คือ 1. พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 ประการสุดท้ายคือวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ซึ่งเคยถูกออกเป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนและนักศึกษาด้วย

ปัจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” เนื่องจากในสังคมไทยปัจจุบัน หญิงสาวมักเสียตัวในวันวาเลนไทน์ หลายหน่วยงานจึงพยายามรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก (อันบริสุทธิ์) แทน (วิกิพีเดีย)

 

 

Share