بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
โพธิฯ มศว เพื่อสังคม - PRswu

โพธิฯ มศว เพื่อสังคม

โพธิฯ มศว เพื่อสังคม
” วิทยาลัยที่จะสอนให้คุณได้เข้าใจถึงชีวิตผ่านศาสตร์ของพระราชา “เมื่อแรกตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีทั้งฝ่ายที่เห็นต่างและเห็นด้วย พร้อมกับข้อสงสัยใหม่ๆ ที่ตามมาเมื่อแรกเปิดการเรียนการสอนกับหลักสูตรหรือแม้แต่ชื่อคณะชื่อวิทยาลัยจากผู้ที่อาจจะโง่เขลาเบาปัญญาว่า กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนี้ชอบตั้งชื่ออะไรให้แปลกๆ ฟังยากๆ เป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่หากเป็นฝ่ายที่ได้ชื่อว่าพหูสูต มีภูมิรู้ ก็จะรู้เข้าใจได้ว่า ชื่อวิชาหลักสูตรและชื่อโพธิวิชชาลัยนั้น มีความหมายที่หยั่งรากลึกทรงคุณค่าต่อการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ เป็นหลักวิชาที่เรียนรู้ได้จริง นำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ได้ขึ้นหิ้งหรืออยู่บนหอคอยงาช้างสวยหรู แต่กลับติดดินอย่างมีศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน

วิทยาลัยโพธิวิชาลัย มศว เป็นวิทยาลัยที่มีปรัชญาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นภูมิธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดดุลยภาพในการใช้ชีวิต รวมไปถึงการมองชีวิต ตามแนวคิดที่อยากเห็นการปฏิรูปประเทศโดยใช้หลักคิดและความเข้าใจทางภูมิธรรมหรือธรรมะเป็นหลัก โดยนิสิตที่เข้าเรียนในวิทยาลัยจะได้เรียนรู้ภูมิธรรม 3 ส่วน คือ
1.ธรรมจากธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่จะทำให้เข้าถึงกระบวนการทางธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบตัว และได้คำตอบทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสมดุล
2.ธรรมในตัวมนุษย์ สร้างความสมดุลระหว่างกายและจิต โดยมีใจเป็นศูนย์กลาง ว่าจะใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร คิดอย่างไร พูดอย่างไร ซึ่งจิตต้องรับรู้ สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้
3.ธรรมระหว่างวัฒนธรรม เชื่อมถึงการใช้ชีวิตประจำวันว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคนตรงต่อเวลา มีความสม่ำเสมอ ไม่โกหก มีศีล รู้จักเมตตาต่อผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้อภัย ทั้งนี้ จะเห็นว่าธรรมะระหว่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่เกี่ยวพันกับตัวเองและผู้อื่น ทั้งนี้ นอกจากจะเรียนทฤษฎีแล้วนิสิตทุกคนต้องเข้าไปเรียนรู้ชุมชนจริงๆ เข้าไปปฏิบัติการในชุมชน เรียนรู้ปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหากับชาวบ้าน

ล่าสุด บทบาทและพันธกิจของครูบาอาจารย์และนิสิตของโพธิฯ ก้าวไปสู่การทำเพื่อสังคมอย่างโดดเด่นในหลายพื้นที่แต่ก็อาจจะเป็นการทำงานแบบ “เงียบๆ” และบางครั้งคราก็ได้รับแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายที่ยังคงเป็นพันธมิตรมาอย่างเหนียวแน่นนับตั้งแต่แรกตั้ง นี่เป็นอีกครั้งที่เราชาว มศว ได้เห็นการทำงานของโพธิฯ  “ ก้าวย่างการบริการฯ และการบริหารพื้นที่สถานศึกษาจากภายใน มศว สู่ภายนอก มศว

    

จบค่ายมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่โพธิวิชชาลัย มศว สระเเก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ธัญบุรี) จัด”โครงการ (นำร่อง) ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์” ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยวัฒนานคร มศว สระแก้ว โดยมีนิสิตจาก11คณะ1วิทยาลัย จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการ ตั้งเเต่วันที่ 12-14 ก.พ. 2562 โครงการดังกล่าวรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.บรรยายเรื่อง “บทบาทผู้นำนักศึกษาในยุคปัจจุบันฯ” คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว บรรยายเรื่อง “อุดมการณ์คนรุ่นใหม่ฯ” พร้อมกับนำนิสิตทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม…”พุทธธรรมสถาน” ได้รับการสนับสนุนจาก คุณพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ บ.น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
โครงการ “ข้าวต้นน้ำ” กิจการเพื่อสังคม โพธิวิชชาลัย มศว เตรียมการขยายไปสู่โพธิฯ มศว ตาก และสาธิตฯ
มศว แม่แจ่ม ภายใต้ระเบียบการใช้อาคารสถานที่ฯ บ.น้ำตาลขอนเเก่น จำกัด (มหาชน) บริจาคที่ดิน 18 ไร่
และสนับสนุนการก่อสร้างอีก 1,500,000.00 บาท เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนาเยาวชนและสร้างทุนการศึกษาให้กับเยาวชนชายขอบ” รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รายงานไว้อย่างเงียบๆ

Share