بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว จะใช้เงินงบปี 63 อย่างไรดี - PRswu

มศว จะใช้เงินงบปี 63 อย่างไรดี

นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราจะได้หาแนวทางการบริหารจัดสรรเงินงบประมาณปี 2563 กันแต่เนิ่นๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่เจริญยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเราทุกคนในฐานะประชาคมชาว มศว คงไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงวัตถุ (ซึ่งเราน่าจะมีกันมากพอแล้ว) แต่เราคงอยากเห็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมจิตใจ

โอกาสนี้ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว นอกจากจะทำหน้าที่ชี้แจงแจกแจงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมฯ แล้ว ยังต้องนำเสนอการจัดทำงบประมาณปี 2563 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมฯ ให้ทุกฝ่ายได้รู้กระจ่างว่า มศว จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายไปในเรื่องใดบ้างในเงินงบประมาณที่จะได้รับมาของปีงบ 2563 ซึ่งต้องไม่ลืมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นเงินจากเงินภาษีประชาชน การใช้เงินนี้จึงต้องมีประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด

งานนี้ทีมผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างแข็งขัน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 การบริหารจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย โดยได้รับเกียรติจากนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายในเรื่องว่ามหาวิทยาลัยควรจะจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายในปี 2563 ให้เหมาะสมรัดกุมและสอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 นั้นอย่างไร โอกาสนี้ทีมผู้บริหารได้นำรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ ชมกายภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยที่ประสานมิตร อันเกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ได้มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนมาจากสำนักงบประมาณและร่วมสำรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อวางแผนงบลงทุนและก่อสร้างในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว PR.SWU ของเราก็ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องภาคเครือข่ายประชาสังคมภายในของมหาวิทยาลัยว่า นิสิตและบุคลากรส่วนใหญ่ต่างอยากเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าในทางคุณภาพมากกว่าปริมาณ ด้วยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ประสานมิตรที่ไม่สามารถขยับขยายอาณาจักรออกไปได้อีกแล้ว ประกอบกับถูกโอบล้อมกระจุกและกระจายตัวด้วยตึกรามอาคารสูงอย่างที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมหลายแห่ง ท่ามกลางการเป็น “มหาวิทยาลัยย่านไฮโซ” กลางใจเมือง จึงทำให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพอย่างมากจากเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา

ในปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันเป็นที่รักศรัทธาและเทิดทูนใน “ต้นทุนแห่งความเจริญงอกงาม” “ความเข้มแข็งแห่งรากฐานการผลิตวิชาชีพครู” กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ชาว มศว เราทุกคนคงอยากเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทางสร้างสรรค์อย่างสมัยใหม่ อย่างมีสติปัญญาทรงภูมิรู้ของปัญญาชนในทุกระดับชนชั้นที่จะช่วยกันสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนี้ “อยากให้มหาวิทยาลัยน่าเรียนค่ะ”  “อยากให้มหาวิทยาลัยน่าทำงาน น่าทำวิจัยครับ” “มาวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าในมหาวิทยาลัยก็อยากให้มาวิทยาลัยนี้น่าพึ่งพา น่าพักผ่อน น่าเยี่ยมชมนะครับ” เหล่านี้คือเสียงสะท้อนจากคนในและคนนอกมหาวิทยาลัยของเรา สุดท้ายเราก็คงอยากให้มหาวิทยาลัยมีความน่าภูมิใจในเกียรติยศแห่งคุณงามความดีที่ได้สะสมมา ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพและสร้างจริยธรรม คุณธรรม มาสู่คุณภาพชีวิตของคนในสังคมชาว มศว ตลอดจนเกื้อกูลแก่คนในสังคมภายนอกที่ได้มีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ เพราะเราทุกคนอย่าหลงลืมไปว่า เงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรมาจากสำนักงบประมาณนั้น ก็ล้วนมาจากเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและรวมถึงเราทุกคนที่ทำงานใน มศว การที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาหรือวางแผนจัดสรรรายจ่ายงบประมาณของปี 2563 ไปในเรื่องใดบ้างนั้น ก็ต้องไม่ลืม “ประโยชน์สุขของส่วนรวม” เป็นที่ตั้ง โดยยึดแนวปรัชญาว่า “มศว เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ให้จงหนัก

Share