بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
วันเด็ก มศว ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” - PRswu

วันเด็ก มศว ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ด้วยแนวความคิด“เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2562 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ โดยมี ผศ.กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางสาวปาณี  นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมงาน

ผศ.กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน การร่วมพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้านและร่วมส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมถูกต้องมีคุณธรรม ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เกิดฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเด็กและเยาวชนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจ จึงกำหนดจัดโครงการวันเด็ก ประจำปี 2562 ในแนวความคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” และได้มอบหมายให้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดงมากมาย อาทิ การแสดงโขน การแสดงของนักเรียนในจังหวัดนครนายก การขับร้องเพลงจากศิลปิน/ดารา จากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า และยังมีกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอีก กว่า 40 ซุ้มและการจับฉลากของรางวัลบนเวทีกลางเป็นต้น”

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมที่จัดในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทางวิชาการ การเรียนรูด้านศิลปะวัฒนธรรม ความรักความอบอุ่น ความปราถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในโอกาสต่อไป” และทั้งนี้ยังได้กล่าวให้โอวาทเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

นางสาวปาณี  นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า “ วันเด็กแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ภาคเอกชน ต่างก็ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในหลายๆกิจกรรม นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอาชีพที่เหมาะสมกับการดำรงชีพได้อย่างมีความสุขรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป”

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการพัฒนาตนเองในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้เป็นอย่างดี นี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาระกิจที่ผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเป็นอย่างมาก มศว เองก็เห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดงานวันเด็กขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่สามารถเข้าถึงในทุกช่วงวัย

ข่าว : วารุณี สิรินทร์
ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share