بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
บัณฑิตใหม่ มศว - PRswu

บัณฑิตใหม่ มศว

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5,300 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมอบปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. พระธรรมมังคลาจารย์ ว. (ประยงค์ วรรณประดิษฐ์) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันมีอายุ 69 ปี โดยพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สู่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และการรับใช้สังคมผ่านองค์ความรู้ทางวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ใจความสำคัญว่า

“บัณฑิตทั้งหลายนับเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นอย่างดี จึงได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนคือการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีที่สุด จนสำเร็จการศึกษา ต่อจากนี้ไปแต่ละคนจะต้องสำนึกตระหนักให้มากขึ้นถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าอีกอย่างหนึ่ง คือความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ทำให้ทุกคนมีภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องนำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ไม่นำความรู้ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ อันเป็นการบ่อนทำลายตนเอง สังคมและประเทศชาติ ให้เข้าใจชัด ก็จะเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความผิดชอบทั้งสองส่วนนี้ไว้และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์”

 

Share