มศว ร่วมมือ ม. Guangdong Ocean

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ Guangdong Ocean University Cunjin College โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mr. Min Li (Chairman Guangdong Ocean University Cunjin College) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกนี้ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร

เตรียมเป็นมัคคุเทศก์รุ่นใหม่

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1  (เพิ่มเติม…)

มศว ทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ …

More’s coffee Coffee innovation กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟของ มศว

งานวิจัย มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการอุดมศึกษา ตลอดจนความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราก็มีงานวิจัยคุณภาพมากมายในหลายด้านที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ วันนี้จะพาไปรู้จักกับงานวิจัยอีกเรื่องที่ทำจริงแล้ว เห็นผลจริงแล้ว เชื่อว่าจะถูกใจคอกาแฟเป็นอย่างมาก นั่นคืองานวิจัยเรื่อง ‘การพัฒนากระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอะราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย’  ภายใต้หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมกาแฟ ( Coffee innovation research unit )…

“มศว” ร่วมมือ “รพ. ธนบุรี” ร่วมวิจัยกัญชา หวังยกระดับการแพทย์ไทย

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิจัยกัญชาใช้ในทางการแพทย์เพื่อการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เพื่อยกระดับวงการแพทย์ไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เพื่อให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงวจรแก่ประชาชน เป็นศูนย์ Excellent Center เปิดให้บริการตลอด 24…

SWU BEST เทคนิคการสอนออนไลน์ให้ มศว เป็นเลิศทางวิชาการ

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ได้มีการถ่ายทอดสด…

มศว ร่วมมือ Eventpop

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัยระหว่างบริษัท eventpop (อีเว้นท์ป็อป) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)   (เพิ่มเติม…)

“Business Across Crisis” วิถีชีวิตใหม่ : ธุรกิจในสถานการณ์วิกฤต ทัศนะจากหมอเฉลิมชัย

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 5*BAs National Conference 2020 “Business Across Crisis” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว…

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาแบบ New Normal

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รับมอบ Face Shield จาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

รร. สาธิต มศว รับมือเปิดเทอม ชูนวัตกรรมเรียนสอนออนไลน์ ผ่าน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์”  แห่งแรก หวังเป็นต้นแบบ รร.ทั่วประเทศ 

วันที่  1 กรกฏาคมศกนี้ เป็นการเปิดเทอมหลังจากที่มติของรัฐบาลให้ประกาศเปิดโรงเรียนทั่วประเทศ หลังการปิดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทีมข่าว SWU Weekly ออนไลน์ของเรานัดสัมภาษณ์กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ก่อนโรงเรียนสาธิต มศว เราจะเปิดไม่กี่วัน ถึงเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันนี้

แสดงความยินดี อาจารย์ มศว รับทุน Newton Fund

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสที่ได้รับทุน Newton Fund จาก The Royal Academy of Engineering…