بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

“โปรไบโอติกส์” เสริมภูมิคุ้มกันสัตว์ ส่งต่อ “ความปลอดภัยอาหาร” สู่มนุษย์

นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี อาจารย์แพทย์สาขาวิชาอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เผยความรู้เกี่ยวกับ โปรไบโอติกส์ช่วยส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดภูมิแพ้ และยังช่วยลดอาการของ “ลองโควิด” ด้วย (เพิ่มเติม…)

งานวิจัย 1 ใน Technology Catalog

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยชั้น 1 ใน Technology Catalog

ป.โท ศิลปศึกษา – ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา มศว

จากการเปิดเผยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ได้บูรณาการศาสตร์สาขาวิชาความรู้ด้านศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

เตรียมพร้อมก่อนเป็นมัคคุเทศก์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : การเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์และการทดสอบวัดระดับความรู้ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEIC) (เพิ่มเติม…)

หลักสูตรคุณภาพระดับอาเซียน

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประเวศ วะสี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากคณะ / วิทยาลัยต่างๆ ในโอกาสที่หลักสูตรของคณะ / วิทยาลัย…

รวมพลพีอาร์ เครือข่ายสื่อสารองค์กร มศว

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หน่วยงานแกนกลางหลักในการกำกับดูแลงานด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหรืองานสื่อสารองค์กร ทั้งการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายสื่อสารองค์กร ในการนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช…

วิศวะ มศว 1 ใน 7 หลักสูตร CWIE

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

ทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุขใจในยุค 5 G

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุขใจในยุค 5 G ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน 5 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว…

มศว ร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัส “วันโยคะสากล”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง วันโยคะสากล  (International Day of Yoga) ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี  สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจึงได้เริ่มต้นจัดกิจกรรม “วันโยคะสากล”  ครั้งที่ 8 ขึ้นที่สนามฟุตบอลใจกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม มศว  ซึ่งในวันดังกล่าวก็มีการจัดงานวันโยคะสากลขึ้นพร้อมกับประเทศต่างๆ…

วช. หนุน มศว พัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่อยอดนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ : การยกระดับและพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน บ้านใหม่พัฒนา อำเอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี ดร.วิภารัตน์…

 “Pulpy Gummy เยลลี่เปลือกกาแฟต้านอนุมูลอิสระ”

ปัจจุบันกระแสความนิยมดื่มกาแฟแพร่หลายในหลายกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจกาแฟคึกคักและส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวไร่ผู้ผลิตปลูกกาแฟเพื่อการส่งจำหน่ายตั้งแต่กระบวนการปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตจนนำไปสู่การแปรรูปกาแฟได้อย่างน่าสนใจ หนึ่งในการแปรรูปเปลือกเมล็ดกาแฟที่ดูไร้ค่าไร้ราคาในวันนี้คือการแปรรูปเป็น “กัมมี่เยลลี่เปลือกกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ” งานวิจัยชิ้นโบว์แดงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสพร เจียมจริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) (เพิ่มเติม…)