ศูนย์บริการวิชาการ มศว จับมือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนา ‘แฟชั่นผ้าไทย’ จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่สากล

 “ผ้าไทย” คือสิ่งแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในงานช่างฝีมือไทยเราที่สืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบันกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนส่งเสริมผ้าไทยให้แพร่หลาย (เพิ่มเติม…)

พลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมสุขภาพ และฝึกทักษะผู้ตัดสิน

คณะพลศึกษา จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 โดยมีการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือกีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาบาสเก็ตบอล ซึ่งมีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่เป็นนิสิตและบุคลากร จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563…

รางวัลบุคลากร มศว สายปฏิบัติการ “ผู้มีผลงานดีเด่น”

“ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” นั้นก็อาจเห็นเป็นจริงได้ ทว่าผลงานจะมีคุณค่าจริงแท้แน่ใจได้แค่ไหน ก็อาจต้องมีเครื่องพิสูจน์ยืนยันต่างๆ เฉกเช่นการมอบโล่รางวัลประจำปีล่าสุดของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) (เพิ่มเติม…)

นิสิตแพทย์ มศว ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สำนึกในคุณูปการ “อาจารย์ใหญ่”

 เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในรายวิชาของการเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิต วิชา GROSS ANATOMY หรือ วิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แล้ว (เพิ่มเติม…)

มศว สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ คุณหมอเจ้าของแนวคิด คลินิกฟ้าใส (คลินิกให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับรางวัลสุวรรณครา ประจำปี 2563 สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น

เรียนวิทย์ – กีฬาฯ ที่ มศว  TOP 5 สถาบันการสอน วิทย์-กีฬา ในไทย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาธารณสุขศาสตร์

21 อาจารย์ มศว “อาจารย์มืออาชีพ” มาตรฐานสหราชอาณาจักร

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

คลินิกวิจัย มศว ติวเข้ม เทคนิคการอ้างอิงงานวิจัย

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เรื่อง “เทคนิคการอ้างอิง (Reference) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี

พลังแห่งการให้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” สู่โรงพยาบาลชลประทาน มศว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ โรงพยาบาลชลประทาน ได้จัดงาน “ขอบคุณทุกพลังแห่งการให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้”…

มหาวิทยาลัยเด็ก มศว เปิดโลกกายวิภาคศาสตร์

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มศว เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

MOU มศว – ซีดีจี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มบริษัท ซีดีจี โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด