ว.โพธิวิชชาลัย มศว พลังร่วมชุมชนชายแดน จัดการศึกษาแบบยั่งยืน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีที่ตั้งทำการเปิดการเรียนการสอน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นที่แรกก่อนที่จะขยายผลไปที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทั้งสองที่นั้นมีบริบทการจัดการพื้นที่ของการศึกษาเรียนรู้เป็นไปตามสภาพบริบทที่สอดประสานไปกับวัฒนธรรม สภาพวิถีชีวิตสังคมของพื้นที่นั้น โดยเฉพาะที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด จังหวัดตาก อันเป็นพื้นที่ชายขอบมีเขตติดต่อกับชายแดนไทย-พม่า มีชนชาติพันธุ์ปะกาเกอะญอ (ชาวกะเหรี่ยง) อยู่อาศัยจำนวนมาก เราจึงมีนิสิตชาติพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่การศึกษาได้ขยายความก้าวหน้ามายังดินแดนต่างวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางสังคมและช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่า การศึกษาคือเครื่องมือทางรอดเพียงอย่างเดียวของมวลมนุษยชาติก็อาจเป็นไปได้ (ถ้าเราทุกคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเชื่อเช่นนี้)

การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการ “พลังร่วมชุมชนชายเเดนไทย-เมียนมาร์ จ.ตาก ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนรู้เเบบพหุภาษาในโรงเรียน” เนื่องจากบริบทของพื้นที่โพธิวิชชาลัยแม่สอดนั้นมีความต่างด้านภาษาชาติพันธุ์หลายเผ่าพันธุ์ผสมผสานรวมทั้งภาษาไทย จึงนำมาสู่การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การสื่อสารผ่านพหุภาษา สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการสื่อสารกัน

ดูเหมือนจะเป็นการทำงานแบบปิดทองหลังพระแต่เชื่อว่าด้วยการทำงานของทุกคนทุกฝ่ายแบบนี้จะทำให้เราได้เห็นความเปล่งปลั่งสว่างขององค์พระทั้งองค์ในภายหลัง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับครูในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมทางองค์ความรู้นำร่องโรงเรียนเครือข่ายในชุมชนและรองรับหลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรมกับหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (เอกคู่-ครู 5 ปี) ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ กับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ตาก ร่วมด้วย องค์กรเครือข่ายชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภายนอก สิ่งที่จะต้องเฝ้าจับตามองกันในภายหลังจากนี้คือเมื่อเราได้รับการสนับสนุนเสริมทัพจากองค์กรภายนอกให้แข็งแกร่งอย่างนี้แล้ว ความสำเร็จที่เหลือหลังจากนี้ไปคงเป็นหน้าที่ของเราชาว มศว ที่จะได้ช่วยกันสร้างชื่อมหาวิยาลัยให้คงต้นทุนแห่งความดีงามและการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบของการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยที่มีการทำงานบริการวิชาการความรู้ไปสู่ชุมชนกับพื้นที่ในชุมชนมากต่อมาก ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูล: ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
(อาจารย์ชาติพันธุ์ชาวปะกาเกอะญอคนแรกและคนเดียวของ มศว)
ภาพประกอบข่าว / รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น