بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว ร่วมสนับสนุนผ้าไทย “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” - PRswu

มศว ร่วมสนับสนุนผ้าไทย “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามความร่วมมือใน โครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปีที่ 6 ภายใต้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2565” – “ผ้าขาวม้าพาสุข” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชุมชนทั่วประเทศ โดยมีความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ร่วมกับเครือข่ายชุมชนกลุ่มทอขาวม้าบ้านหนองเครือบุญ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว กล่าวว่า “ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่ครัวเรือนทุกชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นงานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งยังสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ‘โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย’ เป็นที่รวมพลังคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตลอดเวลา 6 ปี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้าอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้มีการผสานความร่วมมือกับ 16 สถาบันการศึกษา ในโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) ร่วมกับ 17 ชุมชน และ 3 สโมสรขับเคลื่อนโครงการ Creative Young Designers พัฒนาผ้าขาวม้าทอมือทั้งในเรื่องเทคนิคการทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมจนถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและพัฒนาต่อยอดด้านการตลาด เป็นการนำความรู้และทักษะของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผมก็เชื่อมั่นในศักยภาพพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ของ มศว เรา
ตลอดจนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ศูนย์บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเราที่จะช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้การสวมใส่ผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าขาวม้าที่หาซื้อได้ง่าย ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ราคาไม่แพง เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนของบ้านเรา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สวยงาม สมัยใหม่มากมาย ก็จะช่วยให้อะไรต่างๆ ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘ผ้าขาวม้าพาสุข’ ธีมงานปีนี้ พบกับการจัดแสดงผลงานจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย การเสวนา การแสดงแฟชั่นโชว์และเลือกซื้อสินค้าผ้าขาวม้าทอมือสวยๆ ได้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กล่าวในขณะร่วมงานดังกล่าวว่า “ ผ้าขาวม้า เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีมายาวนานกว่า 500 ปี เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านานและมีหลายชุมชนที่ยึดถืออาชีพทอผ้าขาวม้าเพื่อเลี้ยงชีพมาหลายชั่วอายุคน  ผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุดิบ ลวดลาย คุณภาพและความเป็นมาเชิงลึก อย่างไรก็ดี คนทั่วไปอาจยังไม่มีความเข้าใจถึง
รายละเอียดเหล่านี้และอาจไม่เห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐและวิชาการ จึงได้มีความคิดริเริ่มจัดทำโครงการ ‘ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย’ ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนสร้างผ้าขาวม้าที่มี
อัตลักษณ์อันโดดเด่นชัดเจนและผลักดันให้เกิดการแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวนี้ มศว จะเข้าไปมีบทบาท
ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ชีวตการทำงาน ภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำในทุกวันพุธโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ แต่สำหรับตัวผมเองก็สวมใส่ผ้าไทยเป็นปกติ

อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะที่สอนเรื่องแฟชั่นรวมทั้งวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพานิสิตปริญญาเอกที่เรียนด้านนี้ลงภาคสนามในงานนี้จริง เรียนรู้และสอนกลุ่มนิสิตด้วยเรื่องการ
ทอผ้าห่มคัมภีร์ เป็นต้น ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นผ่านการบอกเล่าความเป็นมาของผ้าขาวม้าของตนให้แก่สังคมและยังเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การแปรรูปและการตลาดอีกด้วยนอกเหนือไปจากการให้องค์ความรู้ทางวิชาการด้านแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่ มศว ได้รับโอกาสให้เป็นหนึ่งองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนี้มาอย่างเป็นรูปธรรมจากผลงานการประกวดแฟชั่น
ผ้าไทย อาชีพดีไซเนอร์ของนิสิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน”

จากนี้ไป คำว่า “ผ้าไทย สู่สากล” ก็คงไม่ไกลเกินจริงด้วยเช่นกันเพราะล่าสุด Wisdomative ทำได้สำเร็จแล้วกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเอาฝีมือของคนไทยไปไกลถึงระดับโลกจากผ้าทอมือโดยคุณนิ่มนวล นาโพธิ์ตอง กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงามจากจังหวัดสระแก้ว เมืองที่ทอผ้าขาวม้ากันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ได้อวดฝีมือสู่ภาพยนตร์ Hollywood สวมใส่โดย แซ็ก เอฟรอน (Zac Efron) ในเรื่อง ” The Greatest Beer Run Ever ” เข้าฉายปลายเดือนกันยายนนี้ (เรื่องเดียวกับที่ รัสเซล โครว์ Russell Crowe มาถ่ายทำในเมืองไทย) กำกับโดย Peter Farrelly จะฉายให้ชมพร้อมกันทั่วโลกทาง Apple TV+

 

 

 

Share