بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว ผนึกหัวเว่ย พื้นที่ต้นแบบระดับโลก ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม - PRswu

มศว ผนึกหัวเว่ย พื้นที่ต้นแบบระดับโลก ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

“ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษา ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ประกาศกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565-2580 ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart university) และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม”
วันนี้ (21 ก.ย. 2565 ) มศว จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดตัวพื้นที่ต้นแบบระดับโลกในประเทศไทย นำเสนอนวัตกรรมด้านการศึกษาชั้นนำ รวมถึงความร่วมมือในการวางรากฐาน ระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย ผสานกับเทคโนโลยีระดับโลก จาก หัวเว่ย
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมศว กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกับทางหัวเว่ย ได้มีความร่วมมือมาตั้งแต่ปี 2018 ในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที โดยเฉพาะเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิตอล ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิตและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การพัฒนาและการประยุกต์เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญที่มศว เล็งเห็น โดยเฉพาะนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ 5G, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคลาวด์ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบการศึกษาของไทย ยกระดับประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างคณะต่าง ๆ รวมถึงมีการกำหนด 7 Smart  เพื่อเป้าหมาย Smart University ของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตองค์รักษ์ นครนายก อีกทั้งมีการประยุกต์เทคโนโลยีกับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และความเป็นเลิศสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะความร่วมมือในการเปิดพื้นที่ต้นแบบระดับโลกและความร่วมมือต่างๆ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมของมศว  รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านการทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลให้แกมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ และภูมิภาคพื้นที่ต้นแบบด้านการศึกษา จะตั้งอยู่ในมศว ประสานมิตร โดยจัดแสดงประสบการณ์ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบการศึกษาด้วยโซลูชัน Campus Network อัจฉริยะของหัวเว่ย ที่จัดหาเทคโนโลยี Wifi 6 กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาเขต การเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมด้วย Data Center สเตอเรจ และระบบคลาวด์ ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน

“หัวเว่ย” หนุนโซลูชันขั้นสูง สร้างเน็ตเวิร์คด้านการศึกษา

โดยบริษัท หัวเว่ย ได้ติดตั้งทรัพยากรคุณภาพสูงเพื่อรองรับการทำงานที่มั่นคงของพื้นที่ต้นแบบ ประกอบด้วย ห้องประชุม ดาต้าเซนเตอร์ ศูนย์O&M และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และพัฒนาขึ้นเพื่อเชิญชวน กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่รัฐได้มาเยี่ยมชมพื้นที่ การสาธิตการให้บริการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนต่างๆ
วินเซนต์ หลิว ประธานฝ่านการตลาดเน็ตเวิร์คเอ็นเตอร์ไพรส์และจัดจำหน่ายโซลูชันระดับโลก ของหัวเว่ย กล่าวว่า โซลูชัน Intelligent Multi-Service Network สำหรับการศึกษาขั้นสูงของหัวเว่ย เป็นโซลูชันที่เหมาะกับการสร้างเน็ตเวิร์คด้านการศึกษาและการวิจัยสำหรับมศว และมหาวิทยาลัยต่างๆ เน็ตเวิร์ครุ่นใหม่นี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการเครือข่ายที่ซับซ้อนของมศว ได้เป็นอย่างดี สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ผนวกรวมเครือข่ายแบบมัลติเน็ตเวิร์คเข้าด้วยกัน และมีความเร็วสูงในการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย ทำให้มศว ได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งด้านการแชร์ข้อมูล ระบบริการเสมือน และการควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถัดหาบริการข้อมูลด้านคุณภาพสูงให้แก่คณาจารย์และนิสิตได้
“พื้นที่ต้นแบบระดับโลก” เริ่มขึ้นเมื่อเดือน พ.ค. 2561 โดยหัวเว่ย และมศว ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที และรองรับการใช้แอปพลิเคชั่นด้านการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ทั้งประสานมิตร และองครักษ์ โดยโซลูชัน Huawei Cloud Campus Network และiMaster NCE Campus ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ได้ช่วยให้นิสิต และคณาจารย์ของมหาวาลัย สามารถใช้ทำงาน เรียนรู้ผ่าน wifi ได้ทุกที่ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีล่าสุด เช่น การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบิ๊กดาต้ามาใช้ เป็นต้น

ขอขอบคุณ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

Share