بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เรียนออนไลน์ Learning by doing ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียน – PRswu

รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เรียนออนไลน์ Learning by doing ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียน

จากการเปิดเผยของอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ สกุลรักความสุข ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ระลอก 2 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและครูทั่วทุกที่ในประเทศ หากมองในแง่ดีคือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวให้เข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในยุค New Normal โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 – 23 เมษายน 2564) การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คือ การมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล การเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ยั่งยืน หรือ การเรียนแบบ Learning by doing เสริมพัฒนาการ 4 ด้าน เสริมได้ด้วยการลงมือทำ (Learning by Doing) การลงมือทำ หมายถึง ผู้เรียนได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริงคือ ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยและได้ผลตามความคาดหวังของสังคมนั้น การจัดประสบการณ์จะให้ความสำคัญกับบทบาทการเรียนรู้ของเด็ก จึงได้มีการศึกษาแนวคิดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ การใช้แนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำหรือการปฏิบัติในสภาพจริง จึงเป็นที่สนใจและนำมาใช้ ดังที่ประเทศไทยได้กำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เน้นให้มีแนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งกล่าวถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือลงมือกระทำ แม้การเรียนในรูปแบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ต่างสถานที่กัน แต่ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนที่เป็นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์แบบ Real Time จึงทำให้การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ สามารถทำได้โดยมีผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนได้ในทันที ส่งผลต่อการเกิดความรู้ความเข้าของนักเรียนในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ถ่ายทอดสดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน และให้นักเรียนใช้สิ่งของที่หาได้ในบ้านมาทดลอง เช่น นำข้าวหรือขนมปัง มาทดลองปฏิกิริยาทางเคมี การให้ผู้เรียนฝึกเขียนอักษรจีน ตามหลักการเขียนอักษรจีน การฝึกเขียนอักษรภาษาพม่า การอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศส และการให้นักเรียนพับผ้าเช็ดปากในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น การได้ลงมือปฏิบัติดังกล่าวนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน นอกเหนือจากการสร้างกระบวนการคิดจากการลงมือปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในที่สุด และเมื่อนักเรียนมีความรู้และทักษะแล้วโรงเรียนจะได้ส่งเสริมกระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อไป

 

Share