بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติ มศว เครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน – PRswu

ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติ มศว เครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณให้เครือข่าย 21 แห่ง ขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 21 แห่ง ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากเป็นประธานในพิธีดังกล่าวว่า “ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง กพร. กระทรวงแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

“โล่เกียรติคุณที่มอบให้แก่เครือข่ายทั้ง 21 แห่งในวันนี้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนเข้ารับโล่เกียรติคุณจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะที่เป็น 1 ในองค์กรเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีส่วนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ “ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณต่อกระทรวงแรงงานแล้วที่เห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นเครือข่ายในการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนภาระงานของกระทรวงแรงงาน ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพการบริการให้ตรงใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคแรงงานและเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ ทั้ง มศว และ กพร. รวมถึงทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าสร้างเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มศว กล่าว
สำหรับการมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอขอบคุณเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 21 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. บ.แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 4. บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 5. บ.ทีซีที กรุ๊ป จำกัด 6. บ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. บ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) 8. บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 9. บ.นิป ปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด 10. บ.เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 11. บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 12. บ.มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13. บ.โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 14. บ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
15. บ.สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 16. บ.สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 17. บ.หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 18. บ.อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 19. บ.เอสซีจีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 20. บ.แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด 21. บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุน กพร. ในหลายด้าน อาทิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การฝึก รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท ร่วมจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ช่างฝีมือ ช่างชุมชน พนักงานในสถานประกอบกิจการและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นการผลิตกำลังแรงงานป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและท่องเที่ยวด้วย

Share