بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
“สพฐ.” ร่วมมือ “มศว” ทำหลักสูตรใหม่ ผุดแผนพัฒนาครูทั้งระบบ – PRswu

“สพฐ.” ร่วมมือ “มศว” ทำหลักสูตรใหม่ ผุดแผนพัฒนาครูทั้งระบบ

ปรัชญาการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 กล่าวว่า “การศึกษาคือชีวิต” ชีวิตต้องเรียนรู้เพื่อนำความรู้และความคิด ไปดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกทั้งปรัชญาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ยังมุ่งเน้นที่
ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 71 กว่าปีแล้ว มีรากฐานแข็งแกร่งด้านการจัดการการศึกษา โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตวิชาชีพครูชั้นสูง อีกทั้งปัจจุบัน
ยังมีความเข้มแข็งทางวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์หรือพหุศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไปหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้
ล่าสุดจากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการวางแผนขับเคลื่อนแผนการศึกษาจังหวัด พร้อมตั้งคณะทำงานปรับหลักสูตรและวางกรอบพัฒนาครูทั้งระบบกำหนดกรอบพัฒนา 5 ปี ซึ่งจะนำเสนอผ่านเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในไม่ช้านี้
โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพร
พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เนื่องจากพบข้อมูลว่าในบางจังหวัดยังวางแผนการศึกษาได้ไม่สมบูรณ์ และเข้าใจไม่ตรงกันว่าการเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จะมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นตนจึงมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ที่รับผิดชอบการบูรณาการแผนการศึกษาจังหวัด แต่ละแห่ง ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เพื่อให้การวางแผนงานมีประสิทธิภาพและให้เห็นผลเตามนโยบายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรอิงสมรรถนะ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน โดย
มอบหมายให้ สพฐ.ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว)
จัดทำหลักสูตรใหม่ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงแสวงหาภาคีเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีความสามารถแต่ละด้าน มาร่วมออกแบบหลักสูตรด้วย เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและทันใช้ในปี 2565 ขณะเดียวกันได้มอบให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร ได้วางกรอบแนวคิดการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ โดยกำหนดกรอบการพัฒนาไว้ 5 ปีมีการ upskill และ reskill ให้ตรงกับสมรรถนะครูที่คุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ต้องการ รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักสูตรใหม่ ซึ่งกรอบพัฒนาครูนี้จะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมหารือการพัฒนาครูทั้งระบบ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ต้องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง แต่ถ้า สพฐ. ไม่มีครูที่มีประสิทธิภาพจะทำให้การขับเคลื่อนงานต่างเป็นไปได้ยาก รัฐมนตรีว่าการ ศธ.จึงมอบหมายให้ สพฐ.พัฒนาครูทั้งระบบเพื่อจะพัฒนาโรงเรียนต่างๆ อย่างมีคุณภาพ โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ขณะที่นายณัฏฐพล รมว.ศธ. ได้มีนโยบายให้ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและยอมรับว่าของเดิมที่ทำไปบ้างแล้วต้องล้างทิ้ง โดยหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (มศว) สร้างเนื้อหาใหม่ ต้องทำให้เด็กรู้จัก ‘คิดวิเคราะห์เป็น’ และต้องพยายามหาวิธีให้เด็กไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ มาสนใจเรียนให้ได้ หวังเอาไว้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ทันใช้ปีการศึกษา 2565

“การศึกษาคือชีวิต”
ชีวิตต้องเรียนรู้เพื่อนำความรู้และความคิด
ไปดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เคยกล่าวทัศนะถึงบทบาทและพันธกิจของ มศว ให้ความเชื่อมั่นว่า มศว เป็นมหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้านงานวิชาการและพร้อมที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ระบบการจัดการเรียนการสอนทันต่อยุคสมัยและความเป็นไปในโลกปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้แสวงหา
ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็งทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเสมอมา เช่นเดียวกับความร่วมมือที่ มศว ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ทำหลักสูตรใหม่ ผุดแผนพัฒนาครูทั้งระบบ ร่วมกับทางจุฬาฯ จึงเสมือนเป็นการยืนยันถึงคุณภาพทางวิชาการของ มศว
” ในส่วนของ มศว เนื่องจากเป็นสถาบันผลิตครู จึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปครูและการปฏิรูปการเรียนรู้ แต่สถาบันการผลิตครูอื่นๆ ก็เสนอความคิดเห็นมาได้ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ผลิตครู ก็อาจสนใจการปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือก การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา การพัฒนาและยกระดับวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น”

Share