ศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ รับรางวัลงานวิจัย “เหรียญทอง” “Rapid DNA strip test for COVID-19”

ขอร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มศว / คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว / สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว / ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ จัดโดย The International British Innovation, Invention, Technology Expo 2020 (IBIX 2020) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จากผลงานวิจัย เรื่อง “Rapid DNA strip test for COVID-19” ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563 และความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ กล่าวว่า “ผลงานเรื่อง Rapid DNA strip test for COVID-19 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ จัดโดย The International British Innovation, Invention, Technology Expo 2020 (IBIX 2020) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ มศว ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ 1. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรวมถึงการบริหารจัดการ ประสานงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 2. คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการสนับสนุนบุคลากรร่วมวิจัยครั้งนี้”

Share