รมต.ก.ศธ. ชี้ บทบาทครูยุคใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 : การบรรยายพิเศษหัวข้อ “มุมมองการศึกษาไทยกับบทบาทครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวบรรยาย มุมมองการศึกษาไทยกับบทบาทของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในโอกาสนี้ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ มศว ได้กล่าวตอนรับท่านรัฐมนตรี โดยมี รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มศว เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ท่ามกลางการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของนิสิตและคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มศว

 

Share