ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มศว ร่วมสัมมนาวิชาชีพครู

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการบรรยาย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ณ โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

Share