กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มศว 4,778 คน “ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ถูกที่ควร”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกในการนี้ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย แก่ Mr. Long Yuxiang นายหลง หฺยี่วเสียง และสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติอนุมัติให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ


สำหรับวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาระดับปริญญาเอก 115 คน ปริญญาโท 339 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 40 คน และปริญญาตรี 4,284 คน รวมทั้งสิ้น 4,778 คน ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โดยมีบัณฑิตผู้พิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3 คน

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญว่า “บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการในระดับสูง นับว่าเป็นผู้มีความรู้พร้อมสำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่การที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากความพร้อมทางวิชาความรู้แล้ว ยังจำเป็นต้องมีความพร้อมทางจิตใจด้วย ความพร้อมทางจิตใจดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ ด้วยการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจ ให้สามารถพิจารณาแยกแยะความถูกความผิด ความดีความชั่ว ความควรไม่ควร ตลอดจนเหตุและผลของเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งความสามารถควบคุมประคับประคอง ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญ ความสามารถของจิตใจดังนี้ กล่าวโดยย่อ ก็คือคุณธรรม อันเป็นพื้นฐานของความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีความพร้อมทางจิตใจ จะได้นำความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบกิจการงาน ให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตน ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง”

 

 

 

Share