CCI SWU ชนะเลิศ Thai Star Packaging Awards พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์

จากการที่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์ และสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (Thai Star Packaging Awards & World Star Awards 2020 Award Ceremony ) ประเภทบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด โดยมี ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว / คุณนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และคุณธนพร วรวาส เข้ารับรางวัล ณ ห้อง Grand Hall 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ทั้งนี้การนำเสนอแนวคิดด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งผ้าไหมเพื่อให้ผู้บริโภคยุคใหม่ในการสั่งซื้อผ้าไหม ผ่านช่องทางออนไลน์ ในยุควิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) จะสามารถเก็บรักษาผ้าไหมให้คงรูป ลดรอยยับ ทั้งยังยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ในโครงการ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินงานในรูปแบบงานวิจัยโดยนักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม ได้แก่ คุณสมพร เลิศจิรกุล / คุณสุรเดช ธีระกุล และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน / ดร.กรกลด คำสุข / ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช  / คุณสิรกรณ์ ภูมาศ ร่วมด้วยนิสิตปริญญาโทสาขานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว รุ่นที่ 13


นับเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างร่วมสมัยในวิถีชีวิตใหม่ขณะนี้อย่างน่าภาคภูมิ สร้างความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่คณะผู้ทำงานและวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ในขณะเดียวกัน

 

 

 

 

 

Share