71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัยอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีตัวแทนสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์กล่าวปฏิญาณในพิธีประกาศตนเป็นศิษย์มีครู “สืบสานอุดมการณ์ ปราชญ์ผู้ทรงศีล”

วันที่ 16 กันยายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แล้ว ยังเป็นวันที่มีความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษา อดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งชาว มศว เพราะคณะศึกษาศาสตร์ถือว่าเป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัย ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร และคณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ถือกำเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 71 ปีแล้วเท่ากับอายุของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดรับนักเรียนที่จบ ม. 6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ป. (ประกาศนียบัตรครูประถม) และหากเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้ว จะได้รับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดสำหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงทำให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2497 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นอธิการวิทยาลัยเป็นคนแรก ซึ่งถือเป็นจุดก่อกำเนิดคณะวิชาการศึกษา ต่อมาคือคณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ/การเรียนการสอนสาขาต่างๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในขณะนั้น ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศเป็นจำนวนมาก ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยมิได้หยุดยั้ง สมดั่งปรัชญาที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้ตั้งไว้ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตว่า สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education is Growth วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มะ-หา วิด-ทะ-ยา-ลัย-สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) ใช้อักษรย่อว่า มศว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้ายได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรก เช่นเดียวกับคณะศึกษาศาสตร์ก็ถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างภาคภูมิใจและตระหนักในใจว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นกำเนิดของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ยกระดับการศึกษาของครูจนถึงระดับปริญญา

   

 

“กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว” ฉันใด ชื่อเสียง คุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ มศว ก็ฉันนั้น เราชาว มศว จึงจักต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมและกิจการของคณะศึกษาศาสตร์ ให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะหากกิจกรรมและกิจการนั้นสำคัญแก่การศึกษาไทยในวันนี้และวันหน้า เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนารสนิยม ยกระดับความคิดและคุณภาพชีวิตของคนเราได้ หากเราเชื่อมั่นตรงกันเช่นนี้ วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มศว ในปีที่ 71 วันนี้ ปีนี้และปีถัดๆ ไป ก็จะยังคงได้ชื่อว่าเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญต่อชื่อเสียงและรากฐานด้านการศึกษาอันแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างยั่งยืนต่อไป

Share