นวัตกรรมวงการศึกษาไทย ยุค 5G กลุ่มทรู มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ TRUE 5G TEMI ROBOT สู่ มศว

True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps การศึกษากับนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ เปิดให้นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชั่นกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G Temi Robot
ล่าสุด (วันที่ 9 กันยายน 2563) เวลา 9.30 น. รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบ True5G Temi Robot จากกลุ่มทรู โดยมีตัวแทนผู้บริหารบริษัท ทรู และทีมพัฒนาหุ่นยนต์ ณ TRUE Lab มศว ประสานมิตร
“มศว ได้ร่วมมือกับทรูมา 10 ปีแล้วอย่างที่เรามี TRUE LAB และมีร้านกาแฟทรูที่นี้ มาวันนี้ ทรูก็มีการสนับสนุนส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะให้กับสถาบันการศึกษาในไทยอีก 20 สถาบันการศึกษา รวมทั้ง มศว ของเราด้วย ซึ่งปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่า
หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ช่วยมนุษย์เราในหลายด้าน เช่น หุ่นยนต์ที่ช่วยทางการแพทย์ ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการวัดอุณหภูมิวัดไข้โควิด – 19 เป็นต้น แต่อยากให้คิดว่า หุ่นยนต์ไม่ใช่เจ้านายเรา เราต่างหากที่เป็นเจ้านายหุ่นยนต์ ซึ่งจากการที่เราที่เป็นหน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากเช่นกัน” รศ.ดร.สมชาย กล่าว


“True5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps” ทรู มอบทัพ
หุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่รั้ว 20 มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ กลุ่มทรู นำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G สู่สถาบันการศึกษา ส่งมอบ
หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Robot ลง
พื้นที่ปฏิบัติการใน 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำ
ทั่วประเทศ ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education พร้อมประเดิมโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps ที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดีย สร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน สู่การเป็น Start Up ตัวจริง โดยนิสิตนักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” นั่งฟรี 12 เดือน ในพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564” ตัวแทน
ผู้บริหาร ทรู กล่าว

 

  

 

ทั้งนี้ T rue5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทย หรือ True5G world of Smart Education ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Innovation and R&D โดยโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพแก่นิสิตนักศึกษาด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนับเป็นนวัตกรรม
ที่มีคุณค่าสูง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

Share