MOU – 4 บริษัทอุตสาหกรรมฯ Hi – Fi มอบทุนการศึกษา มศว

(วันนี้) เวลา 10.00 น. วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Innovation and Industrial Management) ภายใต้โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium : Hi – Fi) โดยมี รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ ใจความสำคัญความว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium : Hi – Fi) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หรือ Innovation and Industrial Management โดยมีส่วนงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาโจทย์และความต้องการทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการให้กับบริษัทด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้บรรทัดฐานร่วมกันกับเครือข่าย

 

 

 นอกจากนี้ยังมีทุนสนับสนุนจากภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตให้เข้าปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทำงานอย่างเต็มเวลาระหว่างระยะเวลา 2 ปี
ในขณะที่เรียน ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นคณะนำร่องในการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้บัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมให้กับสังคม พัฒนาสินค้าและบริการให้กับบริษัทด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยการทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมานี้”

 

ในการนี้มีผู้บริหารบริษัท 4 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือโดยพร้อมเพรียง  ประกอบด้วย  คุณรุ่งอรุณ สุวรรณชาโต กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาโตครีเอชั่น จำกัด  คุณณัฐพล สิริภัทรวณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร่าเมท อินโนเวชั่น จำกัด  คุณยงยุทธ รัตนปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลเลียน จิวเวลรี่ จำกัด และ คุณชาตรี วัจฉละญาณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด

 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการลงนามความร่วมมือดังกล่าวแล้ว มีพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ทุน จากทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททั้ง 4 แห่งดังกล่าวประกอบกับยังได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ด้วย โดยมี ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน โดยนิสิตระดับปริญญาโท 5 คนที่ได้รับทุนฯ ยังได้เข้าทำงานในบริษัทเหล่านั้น ได้แก่ นายอดิรุจ พีรวัฒน์ ทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทชาโตครีเอชั่น จำกัด นางสาวปฐมา
สมแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บิลเลียน จิวเวลรี่ จำกัด นางสาวอภิสรา ทองบุญชุม วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด นายกันตินันท์ ภูพานใบ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด

 

Share