วิจัย มศว ร่วมโชว์โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

บูธจัดแสดงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราปีนี้ มศว นำผลงานวิจัยจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในแนวคิดกลุ่ม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model จัดแสดงภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

มศว มีภารกิจที่สำคัญคือการทำหน้าที่เป็นกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค โดยผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความแตกต่างและเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติโดยมีสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินภารกิจนี้ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้เกิดโครงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นทางด้าน BCG Model (Flagship Program) ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการ ดังนี้

 

1.อุตสาหกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของพืชโปรตีน ผัก ผลไม้และเทคโนโลยีชีวภาพ (ครอบคลุมตั้งแต่เกษตร ต้นน้ำด้านพันธุ์พืชไปจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์และกระบวนการแปรรูปอาหาร)
2.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(เชื่อมโยงอุตสาหกรรมออกแบบและสร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิต)
3. อุตสาหกรรมด้านการแพทย์
(ครอบคลุมการพัฒนาชุดตรวจ การรักษาและศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร)
4.อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน
(เน้นการออกแบบวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

งานวิจัยคุณภาพในเชิงพาณิชย์ที่ทางมหาวิทยาลัยนำไปจัดแสดงในงานดังกล่าวปีนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงกายใจจากทั้งผู้วิจัยและทีมวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรหลายคนหลายฝ่าย ไปให้คำอธิบายงานวิจัยกันถึงที่ด้วยตัวเอง

 

 

   

เยลลี่หม่อนซินไบโอติก (Synbiotic Mulbery Mixed with Fruit Juice Jelly Drink) ของ ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น /ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์

ไฮโดรเจลปลูกพืช (Super Absorbent Polymer for Agriculture) ของ อ.ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ
ไฮโดรเจลปลูกพืช กักเก็บน้ำได้มากถึง 200 เท่า! ไฮโดรเจลปลูกพืชเป็นพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ (Hydrophilic polymers) มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบโครงร่างตาข่ายสามมิติ (3D Crosslinked structure) มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซึมน้ำและกักเก็บน้ำไว้ในโครงสร้างมากถึง 200 เท่า เหมาะสำหรับการใช้ปลูกพืชในหน้าแล้ง ไม่เป็นพิษกับดินหรือต้นไม้ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไม่ทิ้งสารตกค้าง
คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากชานอ้อยไทยและการใช้ประโยชน์เป็นฟิล์มสำหรับอาหาร (Carboxymethulcellulose-Value-added product from Thai bagasse and its application as film for food) ของ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา และ ผศ.ดร.กมลชัย ชะเอม ซึ่งกล่าวว่า “ชานอ้อย ฟิล์มผสมชีวภาพย่อยสลายได้ ชานอ้อย ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำตาล สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตCarboxymethulcellulose (CMC) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารและเป็นสารที่ใช้อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีราคาแพง เนื่องจากชานอ้อยมีคุณสมบัติเป็นวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ซึ่งประกอบด้วยลิกโนเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักการผลิต CMC จากชานอ้อย เริ่มจากการสกัดเซลลูโลสด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารละลายเบสผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งเป็นวิธีสกัดที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นเองเพื่อลดการใช้สารเคมี จากการทดลองพบว่า CMC จากชานอ้อย มีการละลายน้ำได้ดี มีความหนืดสูง มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและมีมวลโมเลกุลเฉลี่ยสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ CMC ทางการค้า สำหรับฟิล์มผสมชีวภาพ CMC/PVA มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่าฟิล์ม CMC ทางการค้าที่ไม่ผสม PVA ดังนั้นฟิล์มผสมชีวภาพจากชานอ้อยจึงเหมาะสำหรับพัฒนาต่อไปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ”

 

กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  (Biodegradable flower pot produced from water hyacinth composites)  ใช้พอลิเมอร์ชนิดพอลินิวทิลีนซัลซิเนตเป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ผสมกับเส้นใยผักตบชวาที่ผ่านการอบและบดที่อัตราส่วนร้อยละ 60 โดยปริมาตร จากนั้นนำไปผ่านการคอมพาวน์ด้วยเครื่องอัดรีดเกลียวหนอนคู่และฉีดด้วยเครื่องอัดพลาสติก

  

ชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรคและเชื้อก่อโรคในอาหาร ชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรคฯ นี้ เป็นชุดที่ใช้ตรวจการปนเปื้อนของ V.choleroe สายพันธุ์ก่อเกิดโรครุนแรง (01 และ 0139) และสายพันธุ์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในอุจจาระจากผู้ป่วยท้องร่วงได้อีกด้วย

  

อนุภาคไมโครห่อหุ้มยาปฏิชีวนะ ผลิตจากโพลีแลคติกแอซิด (Antibiotic-Encapsulated Poly Lactic-Acid งานวิจัยของ ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด และอาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข “อนุภาคที่มีขนาดไมโครเมตรห่อหุ้มด้วยยา ผลิตจากโพลีแลคติกแอซิด (PLA) เทคโนโลยีการห่อหุ้ม (Encapsulation technology) สามารถย่อยสลายได้และให้การปลดปล่อยตัวยาที่ควบคุมปริมาณและอัตราเร็วให้เหมาะสมได้ เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue engineering) การสมานแผล (Wound healing) ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1703000415 กรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลจากโพลิเมอร์ชีวภาพ ผสมเตตระไซคลิน สำหรับใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีในการผลิตเวชภัณฑ์ดังกล่าว”

 

 

รวมทั้งงานวิจัย ผลไม้ผงอัดเม็ด ซินไบโอติกเม็ด เคี้ยวง่ายได้ประโยชน์ / ผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่เทียมจากโปรตีน เป็นต้น
งานวิจัยของ มศว ที่นำไปจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติเป็นประจำทุกปีนั้น ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า งานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง แต่เป็นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เห็นผลได้ในชีวิตจริงและในเชิงพาณิชย์ เป็นงานวิจัยคุณภาพไม่ใช่งานวิจัยเชิงปริมาณ หากปราศจากงานวิจัยเสียแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจขาดความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นก็เป็นได้ประการหนึ่ง

Share