สภามหาวิทยาลัย มศว มอบโล่อาจารย์ต้นแบบ

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่
1.ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Principal Fellow of the higher Education Academy (PFHEA) จากสถาบัน Advance higher Education (AdvanceHE) เป็นคนที่ 2 ของประเทศ
2.ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนของอุดมศึกษาในยุคพลิกผัน ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Share