นิสิตวิทยาฯ มศว คว้า 6 เหรียญรางวัล ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ระหว่างวันที่ 2- 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลระดับเหรียญเงิน 3 รางวัล และรางวัลระดับเหรียญทองแดง 2 รางวัล

Share