นิสิต CCI มศว คว้า 12 เหรียญรางวัล นวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ จากการประกวดผลงานในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020 โครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 จำนวน 9 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย 2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง
1. น.ส.พรนภา เด่นจารุกูล และ นายกฤษฎี แก้วบุญคำ นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการการเพิ่มความแข็งแพลทินัมบริสุทธิ์ด้วยการเติมเซอร์โคเนี่ยม Group 3 การพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัฉริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี 2. น.ส.เกตน์สิรี สุขศรีแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 โครงการเครื่องประดับคิเนติกจากเอกลักษณ์ของวัดอรุณราชวราราม Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์

รางวัลเหรียญเงิน
1. น.ส.นิลรัตน์ ดอกเข็ม และ น.ส.สลุตา พวงพิมพ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการนวัตกรรมออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับหญิงตั้งครรภ์โดยใช้ทฤษฎี Deconstruction Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ 2. น.ส.สุชัญญา เหล่าแพทยกิจ และ น.ส.จิติญาภร พัดโสดา นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการโอปอลมีกลิ่นด้วยน้ำมันหอมระเหย Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 3. น.ส.ภาสินี ยี่รงค์ และ น.ส.มณฑกานต์ อยู่สมพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการเครื่องประดับสร้างสรรค์อัญมณีแบล็คโอปอลจากกลาสเซรามิกคอมโพสิต Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล 4. น.ส.ศรัณย์รัชต์ อินทร์ธรรม และ น.ส.พิมพ์พิมล ถวัลย์วาณิชกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการเพนียดเลิศล้ำ งามเด่นจันทบูร Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล และ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ 5. น.ส.พุธิตา อังสนานนท์ และ น.ส.อริสรา รุ่งเช้า นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการสานศิลป์ถิ่นเสื่อกกจันทบูร Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล และ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ 6. น.ส.ปาลิน คงแสน และ น.ส.ชัชมนต์ ตุทา นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการการทำประกายทอง เพื่อผลิตเครื่องประดับเทอร์คอยซ์จากกลาสเซรามิก Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล 7. น.ส.อาทิตยา นาคสุ่สุข นิสิตชั้นปีที่ 3 โครงการเครื่องประดับสุคนธบำบัดจากเอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์ Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์
   

  

  

Share